Продължете към съдържанието

Kompenzo

Защита на личните данни

1. Въвеждащи разпоредби

1.1 Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена в съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Общ регламент относно защитата на данните („Общ регламент относно защитата на данните“).

1.2 Целта на настоящата Политика е да предостави на клиентите и потенциалните клиенти („Клиентите“) на Kompenzo, s.r.o. , дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Чешката република, със седалище на адрес Letenská 121/8, 118 00 Прага 1, IČ 019 69 323, вписано в търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, раздел С, дело 213784 („Дружеството“), информация относно събирането и обработването на лични данни от Дружеството ….

1.3 Дружеството счита всички лични данни на Клиента за строго поверителни.

2. Политика за защита на личните данни

2.1 При обработването на лични данни Дружеството е длъжно да спазва по-специално следните принципи:
2.1.1 Личните данни трябва да се обработват добросъвестно, по законосъобразен и прозрачен начин;
2.1.2 Личните данни могат да се събират само за конкретни, изрично посочени и законни цели и не могат да бъдат обработвани по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

2.1.3. Личните данни могат да бъдат обработвани само до степента, необходима за съответната цел;
2.1.4. При обработката на лични данни трябва да се отчита тяхната точност;
2.1.5. личните данни могат да се съхраняват само за необходимия период; и
2.1.6. личните данни трябва да се обработват при подходящи условия за сигурност.

3. Информация за клиентите

Дружеството предоставя на Клиентите следната информация относно обработването на лични данни:

3.1. управител на лични данни

3.1.1. Управителят, т.е. този, който събира и отговаря за данните, е Дружеството. Адресът за контакт на Дружеството е посочен по-горе; допълнителни данни за контакт са предоставени на уебсайта www.kompenzo.com.

3.2. Комисар по защита на личните данни

3.2.1. Упълномощеното лице за защита на личните данни е инж. М.С. Дейвид Ханел, електронна поща: info@klblegal.cz.

3.3. Цели на обработката и правно основание за обработката

3.3.1 Дружеството обработва лични данни за целите на предоставянето на консултантски и посреднически услуги на Клиенти, т.е. основно за целите на изпълнението на договора и, въз основа на съгласието на Клиента, също и за маркетингови цели. Клиентът има право да оттегли изричното си съгласие по всяко време.
3.3.2 Дружеството обработва лични данни, за да може реално да изпълни договорните си задължения към Клиентите – това са идентификационни данни и данни за контакт на Клиента, като например име и фамилия, дата на раждане, адрес на пребиваване, адрес на електронна поща или телефонен номер, или номер на банкова сметка на Клиента.
В краен случай и само с изричното съгласие на Клиента Дружеството обработва лични данни и за маркетингови цели.

3.4 Задължение за предоставяне на лични данни

3.4.1. Дружеството няма право да влиза в договорни отношения с лице, което отказва да предостави лични данни, доколкото това се изисква по закон.
Ако клиентът откаже да предостави въпросните данни, дружеството не може да влезе в никакви договорни отношения с клиента или е длъжно да прекрати съществуващите договорни отношения с клиента.

3.4.2. Клиентът не е длъжен да дава съгласие на Дружеството да обработва лични данни за маркетингови цели. Ако Клиентът откаже да даде такова съгласие, непредоставянето на съгласието не оказва влияние върху възникването и продължителността на договорното задължение.

Период на архивиране

3.5.1. Дружеството архивира личните данни на Клиента за период от време, необходим с оглед на целта, за която са били получени. Дружеството е длъжно да съхранява документацията и досието на Клиента за срок от пет (5) години от прекратяване на целта на обработване на личните данни на Клиента.

3.6 Категории получатели на лични данни

3.6.1 Личните данни се обработват основно директно от Дружеството. В някои случаи личните данни на Клиента могат да бъдат предоставени за целите на договор за предоставяне на консултантски и посреднически услуги, свързани с възстановяването на обезщетения за вреди върху здравето на Клиента, на други получатели. В такъв случай такъв получател може да бъде адвокатска кантора, експерт или преводач. Дружеството разкрива личните данни на други получатели само доколкото това е необходимо.

3.7. Предаване на лични данни на трети държави

3.7.1. Дружеството не предвижда първично прехвърляне на лични данни в държави извън Европейския съюз.
3.7.2. В случай на извънредно предаване на лични данни на държави извън Европейския съюз, дружеството ще използва типовите договорни клаузи на Европейската комисия.

4. Права на клиента

4.1. Основният собственик на личните данни винаги е Клиентът и като такъв има правата върху своите лични данни, изброени по-долу и допълнително уточнени в Общия регламент за защита на данните.

Право на достъп до лични данни

4.2.1. Клиентът има право да получи потвърждение от Дружеството, че то обработва неговите лични данни, както и право да получи достъп до тези данни и информация за тях.

4.3. право на коригиране или допълване

4.3.1. Клиентът може да поиска коригиране или допълване на своите лични данни. Дружеството е длъжно да удовлетвори искането на клиента в обосновани случаи.

4.4. Право на изтриване

4.4.1. Клиентът има право да поиска от Дружеството да изтрие неговите/нейните лични данни, ако се позовава на някое от правните основания за изтриване.

4.5. Право на ограничаване на обработката

4.5.1. В случай на несигурност относно точността или законосъобразността на обработката на лични данни, Клиентът може да поиска от Дружеството временно да ограничи обработката на личните му данни.

4.6. право на преносимост на данните

4.6.1. Ако са изпълнени законовите предпоставки, Клиентът има право да изиска от Дружеството личните си данни в машинночетим формат, както и право да поиска прехвърлянето на тези данни на друг администратор.

4.7. право на възражение

4.7.1. Клиентът има право, по причини, свързани с конкретната му ситуация (и в случай на директен маркетинг, по всяко време), да възрази срещу обработването на личните му данни
неговите лични данни от страна на Дружеството. Освен ако не са налице сериозни законни основания за обработването, Дружеството няма да продължи да обработва съответните лични данни на Клиента. Упълномощен служител на Дружеството, Зузана-Матилда Кубонь Исса, електронна поща: info@kompenzo.com.

4.8. Право на подаване на жалба

4.8.1. Всеки Клиент има право да подаде жалба до надзорен орган в Европейския съюз, ако счита, че обработката на личните му данни нарушава Закона за защита на личните данни и/или Общия регламент относно защитата на данните. Надзорният орган в Чешката република е Службата за защита на личните данни, която се намира в Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7, www.uoou.cz.

5. Заключителни разпоредби

5.1. Дружеството има право едностранно да променя Политиката за защита на личните данни по всяко време.
5.2. Настоящата Политика за защита на личните данни влиза в сила на 1 септември 2023 г.