Přeskočit na obsah

Kompenzo

Flag_of_Czech_Republic_Flat_Round_Corner-64x64

Časté dotazy

Uvádíme zde odpovědi na vámi kladené dotazy, pakliže zde odpověď na svou otázku nenaleznete či si budete přát cokoliv objasnit, neváhejte nás kontaktovat.
 

Obecné dotazy

Co nabízíte a jaká mi ze spolupráce s vámi vyplývají finanční nebo jiná rizika?

Ze spolupráce s námi vám neplynou žádná skrytá rizika. Prvotní konzultace a analýza případu je bezplatná. Při následném vymáhání odškodnění nabízí naše společnost klientům vysoký komfort a jistotu. V rámci našeho kompletního servisu klientům zajistíme služby specializované advokátní kanceláře, spolupracujících znalců a dalších odborníků. Naše spolupráce s klienty je přitom založena na zásadě „žádná výhra, žádná odměna“, tj. dohodnutá odměna je čerpána až z úspěšně vymoženého odškodnění. V případě, kdy ale k vymožení odškodnění nedojde, nebudeme po vás požadovat žádnou odměnu.  

V čem mi můžete pomoci při vyřizování odškodnění? Proč bych se vámi měl nechat zastupovat? Na pojišťovnu si vyplněné formuláře můžu přeci zanést sám a pojišťovna mi vše bez problémů vyplatí.

V těchto situacích je nutné si uvědomit, že pojišťovna není váš partner, ale protistrana. V zájmu pojišťovny tak není plnit v maximální možné míře, neboť pojišťovna vždy chrání v prvé řadě své vlastní zájmy. Z naší praxe víme, že pojišťovna povětšinou plní v základní míře a snaží se tak případ co nejrychleji uzavřít. Obvykle ale neinformuje poškozeného o dalších nárocích, které opomněl uplatnit nebo uplatnil pouze částečně. Často se přitom jedná o vysoké částky, mnohdy převyšující i základní vyplacené odškodnění. S námi budete mít jistotu, že jste obdrželi odškodnění v maximální možné výši. 

Ošetřující lékař mi nechce vyplnit formulář na bolestné či ztížení společenského uplatnění. Mohu se obrátit na vás?

Ano, všem klientům zajišťujeme ohodnocení jejich nároků pečlivě vybranými spolupracujícími znalci z oboru. Z praxe víme, že i v případech, kdy je lékař ochotný formuláře vyplnit, je často neúmyslně vyplní nesprávně a může vás v konečném důsledku připravit o vysoké částky odškodnění. Při spolupráci s námi tak máte jistotu, že veškeré nároky budou ohodnoceny správně a v odpovídající výši. 

Dopravní nehody

Co lze vymáhat z povinného ručení?

Stanete-li se poškozeným při nezaviněné dopravní nehodě, máte z povinného ručení vozidla, kterým došlo ke způsobení dopravní nehody, nárok na náhradu škody na vozidle, náhradu věcné škody (např. poškozené oblečení, telefon) a v případě utrpění újmy na zdraví můžete požadovat odškodnění újmy na zdraví.

V případě zranění lze požadovat odškodnění doposud vytrpěné bolesti, náklady spojené s péčí o zdraví (náklady léčení, cestovné do zdravotnických zařízení, náklady péče o nesoběstačnou osobu), ušlý příjem a v případě újmy trvalejšího charakteru rovněž ztížení společenského uplatnění.

Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Pokud při dopravní nehodě, které jste se stali účastníkem, nedošlo na vozidlech ke škodě vyšší než 100 000 Kč, nedošlo ani k poškození majetku třetích osob a nebyla zraněna či dokonce usmrcena žádná osoba, nejste povinni přivolat na místo policii. Na druhou stranu vám však v těchto případech vzniká zákonná povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě. Zákon vyžaduje, aby záznam obsahoval identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Pokud bude dokument obsahovat zmíněné náležitosti, můžete si sepsat vlastní záznam. Je však mnohem pohodlnější užít standardizovaného formuláře s názvem „Záznam o dopravní nehodě“. Přečtěte si celý článek: Jak vyplnit záznam o dopravní nehodě.

Jak probíhá šetření dopravní nehody?

Závažnost utrpěného zranění poškozeného při dopravní nehodě obvykle určuje, zda bude nehoda a jednání viníka nehody řešena jako přestupek nebo trestný čin. Významnou okolností je rovněž určení, jakou významnou povinnost v silničním provozu porušil viník nehody. Při prověřování dopravní nehody je pro určení průběhu nehodového děje obvykle stanoven znalec z oboru dopravy a pro rozsah zranění souvisejícího s dopravní nehodou je stanoven znalec z oboru zdravotnictví. Na základě provedených důkazů policejní orgán zpravidla rozhodne, zda se bude protiprávní jednání hodnotit jako trestný čin a zahájí pak trestní stíhání viníka, nebo šetření nehody předá k rozhodnutí správnímu orgánu. Přečtěte si více v článku, který jsme sepsali: Jak probíhá šetření dopravní nehody? 

Jaké jsou minimální limity pojistného plnění?

Dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí minimální limity pojistného plnění 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Pokud uplatňuje nárok více poškozených a celkový součet všech částek je vyšší než limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění každému poškozenému se poměrně snižuje podle limitu v pojistné smlouvě. 

Má nárok na odškodnění i spolujezdec?

Pokud jako spolujezdec utrpíte při dopravní nehodě újmu na zdraví, aniž byste vy sami porušili dopravní předpisy (například tím, že byste neměli zapnuté bezpečností pásy), máte za všech okolností nárok na odškodnění z povinného ručení viníka nehody. To platí i v případě, že nehodu zavinil řidič vozidla, ve kterém jste na místě spolujezdce seděli. Není rozhodující, zda řidičem je váš partner, příbuzný, osoba vám jinak blízká nebo naopak člověk vám prakticky neznámý. Pokud jste spolujezdcem viníka, jste stejně tak obětí dopravní nehody. Jelikož mají řidiči ze zákona povinnosti platit si povinné ručení, můžete odškodnění nárokovat přímo po pojišťovně řidiče. Nebojte se proto, pokud utrpíte zranění při dopravní nehodě, kterou svou nepozorností způsobil váš blízký, uplatňovat nárok na odškodnění újmy na zdraví z jeho povinného ručení vůči pojišťovně. Náhrada je tak možná bez dalšího potrestání viníka nehody. 

Při dopravní nehodě zemřela osoba blízká. Na co přesně mám nárok?

Ztráta blízké osoby představuje tragickou událost v životě každého z nás, kterou pochopitelně nelze žádným způsobem odčinit. Pakliže však přijdete v důsledku dopravní nehody o manžela, partnera, rodiče, potomka, sourozence či jinou osobu blízkou, máte právo po pojistiteli viníka požadovat odpovídající odškodnění za duševní útrapy, náhradu nákladů pohřbu či v některých případech i tzv. pozůstalostní rentu. Za standardní odškodnění duševních útrap lze považovat částku:

 

• 800 000 Kč, došlo-li k úmrtí osoby blízké v roce 2023 

• 750 000 Kč, došlo-li k úmrtí osoby blízké v roce 2022 

• 700 000 Kč, došlo-li k úmrtí osoby blízké v roce 2021 

 

Chápeme, že ztráta partnera či blízkého příbuzného je opravdu velmi složitá situace. Našim smyslem je ulehčit vám v této životní etapě, získat pro vás náležité odškodnění a pomoci vám překonat nejhorší období. Nechte nás vám poskytnout profesionální asistenci a péči, kterou si zasloužíte. Kontaktujte nás a my se postaráme o vše potřebné. 

Jaká je výše hodnoty bolestného při autonehodě?

Právo na odškodnění bolestného vyplývá z občanského zákoníku a jeho výpočet vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kdy tento hodnotící materiál stanoví pro každé zranění určitý počet bodů. Hodnota jednoho bodu se mění dle toho, v jakém roce dojde ke zranění či operačnímu zákroku. Pakliže poškozený utrpí rozsáhlejší zranění, body za jednotlivá zranění se sčítají. Hodnota jednoho bodu pro zranění vzniklá v roce 2023 činí částku ve výši 403,53 Kč. Jako názornou ukázku si můžeme uvést podvrtnutí a natažení krční páteře, které je v Metodice ohodnoceno 30 body. Za tento úraz tedy představuje bolestné v roce 2023 částku ve výši 12 106 Kč. 

Mám právo na odškodnění při dopravní nehodě hromadného dopravního prostředku?

Pokud jste byli účastni dopravní nehody hromadného dopravního prostředku (autobusu, vkladu a dalších) a v důsledku této nehody vám byla způsobena újma na zdraví, vzniká vám nárok na stejné náhrady jako při běžné dopravní nehodě – konkrétně se jedná o nárok na odškodnění vytrpěné bolesti, na náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví (např. náklady za léky, rehabilitace, ale také jízdné do zdravotnického zařízení, které se pojí s touto újmou). Dále se jedná o ztrátu na výdělku či ztížení společenského uplatnění (trvalé následky). Výše uvedených náhrad se lze v prvé řadě domáhat u odpovědnostního pojistitele dopravního prostředku, který dopravní nehodu způsobil, přičemž v takových případech jsou náhrady hrazeny z tzv. povinného ručení. Alternativně je možné uplatnit náhrady i u pojistitele daného hromadného prostředku (např. autobusu), jenž byl účastníkem dopravní nehody, avšak nebyl jejím viníkem, a to v návaznosti na tzv. objektivní odpovědnost z provozu dopravního prostředku. 

Pracovní úrazy

Co všechno znamená pracovní úraz?

Pod pojmem pracovní úraz se skrývá jakékoli poškození zdraví zaměstnance (případně i jeho smrt), ke kterému došlo v důsledku či v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pracovní úraz se může přihodit opravdu komukoliv, a to i těm, kteří vykonávají na první pohled zcela bezpečné zaměstnání. Pracovním úrazem může být kupříkladu i vymknutý kotník, k němuž došlo při pádu na schodišti při cestě na marketingové oddělení. 

Jak je to s úrazy při cestě do a ze zaměstnání? A co úrazy při pracovní cestě?

Pokud se úraz stal teprve na cestě na pracoviště, nebo až po jeho opuštění po pracovní době, není zde dána souvislost s plněním pracovních povinností a případný úraz tak nebude jako pracovní posuzován. Naopak pokud se úraz stane při cestě na pracovní schůzku či přímo na pracovní cestě, půjde o plnění pracovních povinností, je zde proto dána souvislost s výkonem práce a tyto úrazy za pracovní lze považovat. 

Zaměstnavatel nechce vydat záznam o pracovním úrazu či na pracovní úraz nechce začít plnit? Bezpečnost práce jsem neporušil/a. Můžete mi pomoci?

Podobné situace jsou bohužel u pracovních úrazů poměrně časté. V takovém případě vám zajistíme zastoupení specializovanou advokátní kanceláří, zahájíme komunikaci přímo se zaměstnavatelem a požádáme ho o vystavení záznamu o úrazu. Následně za vás převezmeme veškerá jednání se zaměstnavatelem a pojišťovnou k vymožení spravedlivého odškodnění vašeho pracovního úrazu. 

Jaká je hodnota bodu bolestného a ztížení společenského uplatnění při pracovních úrazech a nemocech z povolání?

Způsob výpočtu náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání vychází z nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Toto nařízení v prvé řadě stanovuje bodové ohodnocení jednotlivých zranění a onemocnění, jakož i právě hodnotu bodu. Při určování výše odškodnění pak dochází k vynásobení bodového ohodnocení daného zranění či onemocnění hodnotou bodu. S prvním lednem roku 2023 došlo k významné proměně v rámci hodnoty bodu v rámci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Před rokem 2023 byla hodnota bodu stanovena pevně na 250 Kč za jeden bod. Pokud byste tedy utrpěli zranění např. ve formě zlomeniny kyčelní kosti s posunem (tříštivé na obou stranách), která je v nařízení vlády ohodnocena 200 body, vaše náhrada za bolest by činila 50.000 Kč, neboť hodnota bodu byla pevně stanovena na 250 Kč za jeden bod. Od roku 2023 však nově platí, že se hodnota bodu určuje jako 1 % průměrné mzdy v roce předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Je onemocnění COVID-19 považováno za nemoc z povolání?

Nemocí z povolání může být i onemocnění COVID-19. Typicky tomu tak bude např. u učitelů, kteří se prokazatelně nakazili tímto onemocněním při kontaktu se studenty, tedy při výkonu své práce. Rádi se na váš konkrétní případ podrobně podíváme a vyhodnotíme možnosti spolupráce. 

Pochybení zdravotníka

Co znamená postup non lege artis?

Postup non lege artis není v žádném právním předpise doslovně vysvětlen či vymezen. Za postup non lege artis je však obecně považováno zejména počínání zdravotníka v rozporu s pravidly obsaženými v zákoně o zdravotních službách a v rozporu s profesními standardy uvedenými v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, případně i počínání v rozporu s obecnými předpisy České lékařské komory či s řády a stanovami odborných společností. Zda jde o jednání non lege artis, tedy o pochybení lékaře, bude nutno posuzovat individuálně s ohledem na všechny aspekty daného případu. Na základě výše uvedeného je tak zřejmé, že u této skupiny případů budou hrát zcela zásadní roli znalecké posudky. 

Mám podezření na pochybení lékaře, jak mám postupovat? Máte s takovými případy zkušenost a zvládnete mi pomoci?

Do naší specializace patří i případy újmy na zdraví vzniklé následkem pochybení lékařů. V těchto případech se spolupracujícím znalcem na základě příslušné lékařské dokumentace ověříme, zda došlo k pochybení lékaře a zda je vaše újma v přímé příčinné souvislosti s tímto pochybením. Zajistíme vám specializovanou advokátní kancelář, necháme vypracovat bodové hodnocení bolesti, trvalých následků a dalších nároků. Následně za vás začneme vyjednávat o odškodném, nejdříve mimosoudně a v situaci, kdy není protistrana ochotna plnit, i soudní cestou. 

Jaké konkrétní nároky mám při újmě způsobené lékařským zákrokem?

V případech, kdy dojde při lékařském zákroku či poskytování zdravotnické péče k pochybení, mohou poškození žádat odškodnění za: 

– Bolestné 

– Náklady související s léčením 

– Ušlý zisk 

– Ztížení společenského uplatnění 

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme se vám pomoci.

Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.
Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1