Přeskočit na obsah

Kompenzo

Silniční“ trestná činnost – jak postupovat při odškodnění

Není výjimkou, že je v souvislosti s dopravní nehodou vedeno trestní řízení. Typicky se jedná o případy, kdy viník dopravní nehody svým jednáním způsobí takové následky, které povedou ke kvalifikaci jeho jednání jako trestného činu. Takovými následky pak jsou např. těžké ublížení na zdraví či způsobení smrti na straně poškozeného (zpravidla se jedná o nedbalostní jednání).

Jedná-li se o případ dopravní nehody, bude újma hrazena primárně z povinného ručení viníka nehody. Pokud by viník pojištěn nebyl, může poškozený svůj nárok uplatnit u České kanceláře pojistitelů (o tomto jsme psali zde: Nepojištěné vozidlo a viník, který ujel od dopravní nehody.

Současně má poškozený možnost uplatnit své nároky (typicky pokud ze strany pojišťovny nebylo odškodnění poskytnuto v plné výši) i do tzv. „adhezního“ řízení, tedy v rámci trestního řízení proti viníkovi dopravní nehody. Jedná se však o možnost, nikoliv o povinnost poškozeného. Pakliže se pro účast na trestním řízení poškozený rozhodne, stává se účastníkem tohoto řízení, z kteréhož postavení vyplývají některá práva, jako např. účastnit se hlavního líčení či vyjadřovat se k jednotlivým úkonům trestního řízení. V případě, že se poškozený do adhezního řízení přihlásí, může trestní soud v rámci svého rozsudku rozhodnout i o náhradě škody poškozenému. Pokud by jeho nároku soud nevyhověl, nikterak ho nezamítá a pouze poškozeného odkáže, aby ses svých nároků domáhal v rámci civilního řízení. 

Stále častěji se také setkáváme se situací, že újma na straně poškozeného není způsobena nedbalostním jednáním, nýbrž například agresí na silnici (typicky neshoda ohledně přednosti, která vyústí v napadení poškozeného). I toto jednání může velmi snadno skončit před trestním soudem, a to dokonce snadněji, než tomu je v případě dopravní nehody. Je tomu tak proto, že viník dopravní nehody zpravidla nechtěl úmyslně újmu poškozenému způsobit. V případě v tomto odstavci popsané situaci je tomu však naopak. Na rozdíl od dopravní nehody se však poškozený nemůže domáhat svých náhrad po pojišťovně (potažmo České kanceláři pojistitelů), neboť jeho jednání není pokryto povinným ručením. Poškozený se však může přihlásit se do trestního řízení, jak tomu bylo výše, případně žalovat následky jednání viníka prostřednictvím civilní žaloby.

Kontaktujte nás

Bezplatně váš nárok posoudíme a pokusíme sa vám pomoci.
Nezávazně vyplňte náš jednoduchý formulář a uveďte stručný popis vašeho případu.

Následně bezplatně posoudíme, zda vám vznikl nárok na odškodnění újmy na zdraví, domluvíme se jak dále postupovat a případ za vás budeme komplexně řešit.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1