Spring til indhold

Kompenzo

Flag_of_Denmark_Flat_Round_Corner-64x64

Erstatning for fejlbehandling

Hvis du har været udsat for fejlbehandling i forbindelse med en behandling på en offentlig eller privat klinik, har du som patient krav på erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Erstatningen vil blive udmålt på baggrund af din dokumentation, som du skal fremskaffe i forbindelse med din sag. Hos Kompenzo har vi stor erfaring med sager om patientskader, og vi kan hjælpe dig med at samle den nødvendige dokumentation og kontakte rette fageksperter for at sikre, at du får den erstatning, du har krav på. Vores team af specialiserede advokater har både lægefaglig og juridisk indsigt, som er afgørende for at kunne navigere i komplekse sager om erstatning for fejlbehandling.

Hvornår kan Kompenzo hjælpe i en sag om erstatning for fejlbehandling?

Det er vigtigt at understrege, at patientskader skal anmeldes til Patienterstatningen. Du kan få en afgørelse fra Patienterstatningen, som du kan klage til Patientskadeankenævnet. Hvis du er uenig i Patientskadeankenævnets afgørelse, kan du prøve sagen ved domstolene. Patientforsikringsordningen gælder for både offentlige hospitaler, privathospitaler og private klinikker, og alle læger og andre autoriserede sundhedspersoners behandlinger er omfattet af ordningen. Derudover gælder ordningen også for skader, der skyldes lægemidler.

Hos Kompenzo er vi klar til at hjælpe dig med at navigere i en sag om fejlbehandling, så du kan få den erstatning, du har krav på. Kontakt os for at få vores vurdering af din sag og et overblik over det videre sagsforløb. Vi stræber efter at sikre, at du undgår at gå igennem omveje og får den bedst mulige behandling.

Hvornår kan jeg kræve erstatning for fejlbehandling?

Kravet på erstatning for fejlbehandling er en vigtig rettighed, som patienter har, når de oplever skade som følge af behandling hos sundhedspersonale. Ifølge dansk lovgivning kan en patient kræve erstatning, såfremt der er sket en fejlbehandling, som specialisten burde have undgået, eller hvis der er tale om fejl eller svigt i det tekniske udstyr eller andre redskaber, der blev anvendt under behandlingen.

Derudover kan patienten også kræve erstatning, hvis der havde været en anden behandlingsteknik eller -metode, som havde været lige så effektiv som den, der blev benyttet, og som dermed ville have undgået skaden. Det er vigtigt at påpege, at erstatningen også kan være relevant, selvom behandlingen er udført korrekt, såfremt patienten oplever en skade på grund af infektioner, komplikationer eller andre omstændigheder, der er mere omfattende, end hvad patienten burde have forventet eller kunne tåle.

Det er også vigtigt at tage højde for skadens alvor, patientens grundsygdom, helbredstilstanden i øvrigt, skadens sjældenhed og muligheden for at tage risikoen for skadens indtræden i betragtning. Patienten bør derfor altid søge professionel bistand og rådgivning fra en advokat, der specialiserer sig i patientskadeerstatning, når de oplever skader relateret til fejlbehandlinger.

Det er afgørende at understrege, at patienter har ret til at kræve erstatning for skader, som følge af fejlbehandlinger. Det sikrer, at patienterne modtager den bedste og korrekte behandling, samtidig med at sundhedsvæsenet holdes ansvarlig for deres handlinger og ydelser.

Hvordan kan et sagsforløb se ud?

Sagsforløbet ved erstatning for fejlbehandling kan variere afhængigt af den konkrete situation og de involverede parter. Generelt set vil det dog typisk indebære en række trin.

Først og fremmest vil den skadelidte normalt træffe beslutningen om at indgive en anmeldelse til Patienterstatningen. Anmeldelsen bør indeholde en beskrivelse af skaden og dens årsag, samt dokumentation for erstatningskravene.

Når Patienterstatningen modtager anmeldelsen, vil de undersøge sagen nærmere og eventuelt anmode hospitalet eller behandleren om at anmelde skaden. Herefter vil de træffe afgørelse om, hvorvidt skaden kan anerkendes som en patientskade, og i så fald hvor stort et erstatningsbeløb der skal udbetales.

Hvis den skadelidte ikke er tilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan vedkommende klage til Patientskadeankenævnet. Denne instans vil så træffe afgørelse om, hvorvidt der er tale om en patientskade og fastsætte et eventuelt erstatningsbeløb. Hvis skadelidte heller ikke er tilfreds med denne afgørelse, kan sagen indbringes for domstolene

Afslutningsvis er det vigtigt at påpege, at sagsforløbet ved erstatning for fejlbehandling kan være komplekst og udfordrende at navigere i. Derfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning og bistand for at opnå den bedst mulige behandling og erstatning for den pågældende patientskade – og hos Kompenzo står vi naturligvis altid klar til at hjælpe dig med at få et så smertefrit forløb som muligt.

Hvad kan jeg få erstatning for?

Erstatningen skal dække de omkostninger og det tab, du måtte have som følge af fejlbehandlingen. Der er forskellige poster, som du kan søge erstatning for.

Først og fremmest kan du få godtgørelse for svie og smerte. Dette er en erstatning for den fysiske og psykiske smerte, du har lidt som følge af fejlbehandlingen. Erstatningen fastsættes efter en samlet vurdering af din situation, og der tages hensyn til blandt andet din alder og eventuelle varige mén.

Du kan også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har mistet indtægter som følge af fejlbehandlingen. Dette inkluderer både midlertidigt og permanent tab af arbejdsevne.

Hvis du har haft udgifter til behandling og andre omkostninger som følge af fejlbehandlingen, kan du søge erstatning for dette. Det inkluderer for eksempel udgifter til medicin, behandling hos læge eller fysioterapeut, hjælpemidler og andre relevante omkostninger.

Hvis du har fået varige mén som følge af fejlbehandlingen, kan du søge godtgørelse for dette. Godtgørelsen fastsættes ud fra en samlet vurdering af påvirkningen af din livskvalitet og evne til at klare dagligdagen.

Hvis fejlbehandlingen har medført varigt erhvervsevnetab, kan du desuden søge erhvervsevnetabserstatning. Det er en erstatning for det tab, du måtte have som følge af, at du ikke længere kan udføre dit erhverv.

Hvis du har mistet en pårørende som følge af en anerkendt behandlingsskade, har forældremyndighedsindehavere også ret til en godtgørelse.