Spring til indhold

Kompenzo

Flag_of_Denmark_Flat_Round_Corner-64x64

Ofte stillede spørgsmål

Find svarene på dine spørgsmål her. Hvis du ikke fandt det, du søgte, eller hvis du har spørgsmål, du gerne vil have afklaret, er du altid velkommen til at kontakte os. 
 

Generelle spørgsmål

Hvad tilbyder I, og hvilke økonomiske eller andre risici er der forbundet med at arbejde med jer?

Der er ingen skjulte risici ved at arbejde med os. Den indledende konsultation og sagsanalyse er gratis. Vores firma tilbyder klienter et højt niveau af komfort og sikkerhed i den efterfølgende inddrivelse af kompensation. Som en del af vores fulde service tilbyder vi klienterne et specialiseret advokatfirma, samarbejdende eksperter og andre fagfolk. Vores samarbejde med klienter er baseret på princippet om “no win, no fee“, dvs. at det aftalte honorar kun trækkes fra den erstatning, det lykkes at inddrive. I tilfælde af, at der ikke opnås erstatning, vil vi ikke kræve noget honorar fra dig. 

Hvad kan I gøre for at hjælpe mig med at få erstatningskravet indfriet? Hvorfor skal jeg benytte mig af jer, jeg kan selv tage de udfyldte formularer med til forsikringsselskabet, og så betaler forsikringsselskabet mig uden problemer.

I disse situationer er det vigtigt at huske, at forsikringsselskabet ikke er din partner, men derimod din modpart. Det er derfor ikke i forsikringsselskabets interesse at betale så meget som muligt, da forsikringsselskabet altid først og fremmest beskytter sine egne interesser.  

Vi ved af erfaring, at forsikringsselskabet som regel udbetaler det laveste beløb og forsøger at afslutte sagen så hurtigt som muligt. Men forsikringsselskabet oplyser normalt ikke den skadelidte om andre krav, som han eller hun har undladt at gøre krav på eller kun delvist har gjort krav på. Det drejer sig ofte om store beløb, som ofte overstiger selv den oprindelige erstatning. Hos os kan du være sikker på, at du har fået den størst mulige erstatning.. 

Den praktiserende læge vil ikke udfylde mit skema om svie og smerte. Kan jeg kontakte jer?

Ja, vi giver alle klienter en evaluering af deres krav fra nøje udvalgte eksperter på området. Vi ved af erfaring, at selv i tilfælde, hvor en læge er villig til at udfylde skemaerne, kommer de ofte til at udfylde dem forkert og kan i sidste ende fratage dig store erstatningsbeløb. Så når du vælger at bruge Kompenzo, kan du være sikker på, at alle krav bliver vurderet korrekt og til et passende beløb. 

 

Trafikulykker

Hvad kan erstattes af de obligatoriske ansvarsforsikring?

Hvis du kommer til skade i en bilulykke, der ikke var din skyld, har du ret til erstatning for skader på det køretøj, der forårsagede ulykken, erstatning for skader på ejendom (f.eks. beskadiget tøj, telefon) og, hvis du lider personskade, erstatning for personskade. 
 
I tilfælde af personskade kan du kræve erstatning for den smerte, du har lidt indtil nu, omkostningerne ved din sundhedspleje (medicinsk behandling, rejse til medicinske faciliteter, omkostninger ved pleje af en uforsikret person), tabt indtjening og, i tilfælde af mere permanent skade, tab af bekvemmelighed. 

Sådan udfylder du ulykkesrapporten

Hvis ulykken, som du var involveret i, ikke forårsagede skader på køretøjerne, der overstiger 30.000 DKK, ikke forårsagede skader på tredjeparts ejendom, og ingen personer kom til skade eller endda blev dræbt, er du ikke forpligtet til at tilkalde politiet til stedet. På den anden side er du i disse tilfælde juridisk forpligtet til at udfærdige en fælles ulykkesrapport. Loven kræver, at rapporten indeholder oplysninger om ulykkesstedet og -tidspunktet, de involverede parter og køretøjer, årsagen til, forløbet af og konsekvenserne af ulykken. Så længe dokumentet indeholder de førnævnte elementer, kan du lave din egen rapport. Det er dog meget mere praktisk at bruge en standardiseret formular kaldet “Road Accident Record“.

Sådan fungerer en undersøgelse af et trafikuheld

Alvoren af de skader, som offeret har pådraget sig i en bilulykke, afgør normalt, om ulykken og den skyldige persons handlinger skal behandles som en forseelse eller en forbrydelse. Det er også relevant at afgøre, hvilke væsentlige færdselspligter den skyldige part har overtrådt. Når man undersøger en trafikulykke, udnævnes der normalt en trafiksagkyndig til at fastslå ulykkens forløb, og der udnævnes en medicinsk sagkyndig til at fastslå omfanget af skaderne i forbindelse med ulykken. På baggrund af de indsamlede beviser beslutter politimyndigheden normalt, om forseelsen skal vurderes som en kriminel handling, og retsforfølger derefter den skyldige part eller henviser ulykkesundersøgelsen til en administrativ myndighed for en afgørelse 

Hvad er minimumsgrænserne for erstatningskrav?

I henhold til loven om ansvarsforsikring for motorkøretøjer er minimumsgrænserne for forsikringsydelser 1 mio. DKK for hver tilskadekommen eller dræbt person og 1 mio. DKK for materielle skader for alle ofre. Hvis mere end én skadelidt fremsætter et krav, og den samlede sum af alle beløb er højere end den erstatningsgrænse, der er angivet i forsikringspolicen, reduceres forsikringserstatningen for hver skadelidt proportionelt i henhold til grænsen i forsikringspolicen. 

Er en medpassager også berettiget til kompensation?

Hvis du som passager kommer til skade i en trafikulykke uden selv at have overtrådt færdselsloven (f.eks. ved ikke at have spændt sikkerhedsselen), har du under alle omstændigheder ret til erstatning fra den skyldige persons ansvarsforsikring. Det gælder også, hvis føreren af det køretøj, hvor du sad på passagersædet, var skyld i ulykken. Det er ligegyldigt, om føreren er din partner, en slægtning, en person, der på anden måde står dig nær, eller tværtimod en person, som du stort set ikke kender. Hvis du er passager hos den person, der er skyld i ulykken, er du også offer for en bilulykke. Da bilister er lovmæssigt forpligtede til at betale deres lovpligtige forsikring, kan du kræve erstatning direkte fra bilistens forsikringsselskab. Så hvis du kommer til skade i en bilulykke, der skyldes din elskedes uagtsomhed, skal du ikke være bange for at rejse et erstatningskrav mod hans forsikringsselskab. På den måde er det muligt at få erstatning uden at straffe den person, der er skyld i ulykken, yderligere.

En af mine pårørende er død i en bilulykke. Hvad har jeg egentlig ret til?

Tabet af en elsket person er en tragisk begivenhed i alles liv, som naturligvis ikke kan gøres godt igen på nogen måde. Men hvis du mister en ægtefælle, partner, forælder, barn, søskende eller en anden nær person som følge af en bilulykke, har du ret til at søge passende erstatning fra forsikringsselskabet for den skyldige part for psykiske smerter, begravelsesudgifter og i nogle tilfælde en livrente (efterladtepension, der kan sikre dig en løbende udbetaling resten af dit liv). 
Kontakt os for flere detaljer. 

 

Vi forstår, at tabet af en partner eller en nær slægtning er en meget vanskelig situation. Vores mål er at aflaste dig i denne fase af dit liv, at opnå en passende kompensation til dig og at hjælpe dig gennem det værste. Lad os give dig den professionelle hjælp og omsorg, du fortjener. Kontakt os, og vi vil tage os af alt, hvad du har brug for. 

Har jeg ret til erstatning i tilfælde af en ulykke med offentlig transport?

Hvis du har været involveret i en ulykke med offentlig transport (bus, tog osv.), og du har lidt personskade som følge af denne ulykke, har du ret til den samme erstatning som i tilfælde af en almindelig trafikulykke – specifikt erstatning for de smerter, du har lidt, og for de omkostninger, der er forbundet med din sundhedspleje (f.eks. udgifter til medicin, genoptræning samt udgifter til rejser til et medicinsk anlæg i forbindelse med denne skade). Det omfatter også tabt arbejdsfortjeneste eller forringelse af det sociale liv (permanente konsekvenser). I første omgang kan ovennævnte erstatning kræves fra ansvarsforsikringsselskabet for det køretøj, der forårsagede ulykken, i hvilket tilfælde erstatningen er dækket af den såkaldte lovpligtige ansvarsforsikring. Alternativt kan man også kræve erstatning fra forsikringsselskabet for det pågældende transportmiddel (f.eks. en bus), som var involveret i ulykken, men som ikke var skyld i den, under såkaldt objektivt ansvar. 

Arbejdsulykker

Hvad betyder en "arbejdsrelateret skade"?

Udtrykket “arbejdsrelateret skade” betyder enhver skade på en medarbejders helbred (inklusive død, hvis det er relevant), der opstår som følge af eller i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver. En arbejdsrelateret ulykke kan ske for alle, selv dem, der udfører et tilsyneladende helt sikkert job. For eksempel kan en forstuvet ankel forårsaget af et fald ned ad en trappe på vej til marketingafdelingen være en arbejdsulykke. 

Hvad med ulykker på vej til og fra arbejde?

Hvis skaden kun er sket på vej til arbejdspladsen eller efter at have forladt arbejdspladsen efter arbejdstid, er der ingen forbindelse til udførelsen af arbejdsopgaverne, og derfor vil en eventuel skade ikke blive behandlet som arbejdsrelateret. På den anden side, hvis skaden sker på vej til et arbejdsmøde eller direkte på vej til arbejde, vil det være i udførelsen af arbejdsopgaver, så der er en forbindelse til udførelsen af arbejdet, og disse skader kan betragtes som arbejdsrelaterede. 

Arbejdsgiveren ønsker ikke at registrere arbejdsskaden. Jeg har ikke overtrådt sikkerheden på arbejdspladsen. Kan i hjælpe mig??

Desværre er situationer som denne ret almindelige i forbindelse med arbejdsulykker. I dette tilfælde vil vi sørge for repræsentation af et specialiseret advokatfirma, indlede kommunikation direkte med arbejdsgiveren og bede dem om at udstede en skadesanmeldelse. Derefter overtager vi alle forhandlinger med arbejdsgiveren og forsikringsselskabet for at få en rimelig kompensation for din arbejdsskade. 

Hvad er værdien af smertegodtgørelsen for arbejdsrelaterede skader og erhvervssygdomme?

Metoden til beregning af erstatning for svie og smerte ved social forringelse i tilfælde af arbejdsskader og erhvervssygdomme er baseret på forskellige tariffer fra land til land. Kontakt os for flere informationer.  

Betragtes COVID-19 som en erhvervssygdom??

COVID-19 kan være en erhvervssygdom. Det vil typisk være tilfældet for f.eks. lærere, der har vist sig at have fået sygdommen gennem kontakt med elever, dvs. i løbet af deres arbejde. Vi ser gerne nærmere på din specifikke sag og vurderer mulighederne for et samarbejde. 

Patientskadeerstatning

Hvad betyder non lege artis?

En non lege artis-praksis er ikke bogstaveligt forklaret eller defineret i nogen lovgivning. Generelt anses non lege artis dog for at være en læges handling i strid med reglerne i sundhedsloven og i strid med de faglige standarder, der er fastsat i konventionen om menneskerettigheder og biomedicin, eller i strid med den tjekkiske lægeforenings generelle regler eller de faglige selskabers regler og vedtægter. Hvorvidt en handling er non lege artis, dvs. en læges forseelse, skal vurderes individuelt under hensyntagen til alle aspekter af sagen. På baggrund af ovenstående er det derfor klart, at ekspertudtalelser vil spille en afgørende rolle i denne gruppe af sager. 

Jeg har mistanke om lægefejl, hvordan skal jeg forholde mig? Har I erfaring med sådanne sager, og kan I hjælpe mig?

Vores speciale omfatter sager om personskade som følge af lægelig fejlbehandling. I disse sager vil vi arbejde sammen med et ekspertvidne for at verificere, baseret på de relevante lægejournaler, om der er sket en lægelig fejlbehandling, og om din skade er direkte kausalt relateret til denne fejlbehandling. Vi vil give dig et dedikeret advokatfirma og foretage en punkt-for-punkt-evaluering af dine smerter, varige mén og andre krav. Derefter vil vi begynde at forhandle erstatning på dine vegne, først uden for retten og i situationer, hvor den anden part ikke er villig til at gøre noget, gennem domstolene.

Hvilke specifikke krav har jeg for skader forårsaget af en lægelige pertientsfejl??

I tilfælde, hvor der er tale om fejlbehandling i forbindelse med en medicinsk procedure eller lægebehandling, kan ofrene søge erstatning for: 

– Smerter 

– Omkostninger i forbindelse med medicinsk behandling 

– Tabt fortjeneste 

– Vanskeligheder i forbindelse med det sociale liv 

Kontakt os

Udfyld formular og give en kort beskrivelse af din sag. Så vurderer vi gratis, om du har krav på erstatning for personskade, aftaler hvordan vi går videre og behandler sagen grundigt på dine vegne.