Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Estonia_Flat_Round_Corner-64x64

Korduma kippuvad küsimused

Pakume vastuseid teie sagedasematele küsimustele. Kui te siit oma küsimusele vastust ei leia või soovite midagi täpsustada, võtke meiega igal ajal ühendust.
 

Üldised küsimused

Mida pakute ja milliste rahaliste või muude riskidega ma teiega koostööd tehes kokku puutun?

Meiega koostööd tehes ei ole varjatud riske. Esmane konsultatsioon ja juhtumianalüüs on tasuta. Meie ettevõte pakub klientidele kõrgetasemelist mugavust ja kindlust hilisemal hüvitise sissenõudmisel. Täisteenuse raames pakume klientidele spetsialiseerunud advokaadibüroo, koostööd tegevate ekspertide ja teiste spetsialistide abi. Meie koostöö klientidega põhineb põhimõttel “pole võitu, pole tasu” ehk kokkulepitud tasu võetakse ainult edukalt tagasi saadud hüvitisest. Kui aga hüvitist ei tagastata, ei nõua me teilt mingit tasu.

Mida saate teha, et mind nõude lahendamisel aidata? Miks ma peaksin laskma teil end esindada? Täidetud vormid saan ise kindlustusse viia ja kindlustus maksab mulle probleemideta.

Nendes olukordades on oluline meeles pidada, et kindlustusselts ei ole teie partner, vaid vastaspool. Seega ei ole kindlustusseltsi huvides maksta maksimaalses ulatuses, kuna kindlustusselts kaitseb alati eelkõige enda huve. Oma kogemuse põhjal teame, et kindlustusseltsid maksavad enamasti põhisumma ulatuses ja püüavad seega juhtumi võimalikult kiiresti lõpetada. Tavaliselt ei teavitata aga kannatanu teistest nõuetest, mida ta ei ole esitanud või on esitanud vaid osaliselt. Need on tihti suured summad, mis ületavad sageli isegi põhihüvitist. Meie juures võite olla kindel, et olete saanud maksimaalse võimaliku hüvitise.

Raviarst ei taha minu valu- ja kannatusankeeti täita. Kas ma saan teiega ühendust võtta?

Jah, me anname kõikidele klientidele nende väidetele hinnangu hoolikalt valitud valdkonna koostööd tegevate ekspertide poolt. Kogemusest teame, et isegi juhtudel, kui arst on nõus ankeete täitma, täidab ta need sageli kogemata valesti ja võib lõpuks suurest hüvitisest ilma jääda. Seega võite meiega koostööd tehes olla kindel, et kõik nõuded hinnatakse õigesti ja sobivas summas.

Liiklusõnnetused

Kuidas täita õnnetusjuhtumi akti?

Te ei ole kohustatud sündmuskohale kutsuma politseid, kui kolmandate isikute varale ei tekkinud kahju ning õnnetuses ei saanud viga ega hukkunud inimene. Teisalt on neil juhtudel seadusest tulenev kohustus koostada ühine õnnetusjuhtumi protokoll. Seadus nõuab, et protokoll sisaldaks õnnetuse asukoha ja aja, osaliste ja sõidukite, õnnetuse põhjuse, käigu ja tagajärgede tuvastamist. Kui dokument sisaldab eelnimetatud elemente, saate teha oma kirje. Märksa mugavam on aga kasutada standardvormi nimega “Liiklusõnnetuste register”.

Kuidas liiklusõnnetuse uurimine toimub?

Autoõnnetuse ohvrile tekitatud vigastuste raskusastmest sõltub tavaliselt, kas õnnetust ja süüdlase tegevust käsitletakse väärteona või kuriteona. Asjakohane on ka kindlaks teha, millist olulist liikluskohustust süüdlane rikkus. Liiklusõnnetuse uurimisel määratakse tavaliselt õnnetuse põhjuse väljaselgitamiseks liiklusekspert ning õnnetusega seotud vigastuste ulatuse väljaselgitamiseks meditsiiniekspert. Võetud tõendite põhjal otsustab politseiasutus tavaliselt, kas süütegu tuleb hinnata kriminaalkuriteona ja seejärel võtta süüdlane vastutusele või suunata õnnetuse uurimine otsuse tegemiseks haldusasutusele.

Kas kaasreisijal on õigus ka hüvitisele?

Kui saate kaasreisijana liiklusõnnetuses kehavigastusi ise liikluseeskirju rikkumata (näiteks turvavöö kinnitamata jätmise tõttu), on teil kõigil juhtudel õigus saada hüvitist süüdlase vastutuskindlustusest. See kehtib isegi siis, kui selle sõiduki juht, milles te istusite kaassõitjaistmel, oli süüdi. Pole vahet, kas autojuhiks on sinu elukaaslane, sugulane, sulle muidu lähedane või, vastupidi, sulle praktiliselt tundmatu isik. Kui olete süüdlase kaasreisija, olete samamoodi autoõnnetuse ohver. Kuna sõidukijuhid on seadusega kohustatud maksma oma kohustuslikku kindlustust, võite nõuda hüvitist otse sõidukijuhi kindlustusseltsilt. Seega ärge kartke, kui saate oma lähedase ettevaatamatusest põhjustatud liiklusõnnetuses vigastusi, esitada tema kindlustusseltsile isikukahju nõuet. Seega on võimalik saada hüvitist, ilma et õnnetuses süüdi olevat isikut täiendavalt karistatakse.

Kas mul on õigus saada hüvitist ühistranspordiõnnetuse korral?

Kui olete sattunud ühistranspordiõnnetusse (buss, rong jne) ja olete selle õnnetuse tagajärjel saanud kehavigastuse, on teil õigus saada samasugust hüvitist nagu tavalise liiklusõnnetuse korral – täpsemalt, hüvitist kannatatud valu ja teie tervishoiuga seotud kulude eest (nt ravimikulud, taastusravi, samuti vigastusega seotud sõidukulud). See hõlmab ka sissetulekute kaotust või sotsiaalse elu halvenemist (püsivad tagajärjed). Esmajärjekorras saab eelnimetatud hüvitist nõuda õnnetuse põhjustanud sõiduki vastutuskindlustusandjalt, sel juhul katab hüvitise nn kohustuslik vastutuskindlustus. Teise võimalusena võib hüvitist nõuda ka õnnetuses osalenud, kuid mitte süüdi olnud transpordivahendi (nt bussi) kindlustusandjalt nn range vastutuse alusel.

Mida saab tagasi kohustuslikust vastutuskindlustusest?

Kui te saate vigastada liiklusõnnetuses, mis ei olnud teie süül, võib teil olla õigus saada hüvitist õnnetuse põhjustanud sõidukile tekitatud kahju eest, hüvitist varakahju eest (nt kahjustatud riided, telefon) ja, kui te kannatate isikukahju, hüvitist isikukahju eest. Isikukahju korral saate nõuda hüvitist seni kannatanud valu, tervishoiukulude (ravi, arstiabi, ravikindlustamata isiku hooldamise kulud), saamata jäänud töötasu ja püsivama kahjustuse, mugavuse kaotuse korral.

Tööõnnetused

Mida tähendab tööõnnetus?

Mõiste “tööga seotud vigastus” tähendab töötaja tervisekahjustust (sh surm, kui see on kohaldatav), mis tekib tööülesannete täitmise tõttu või sellega seoses. Tööõnnetus võib juhtuda igaühega, isegi nendega, kes teevad pealtnäha täiesti ohutut tööd. Näiteks teel turundusosakonda trepist alla kukkudes tekkinud pahkluu väljaväänamine võib olla tööõnnetus.

Kuidas on lood õnnetustega teel tööle ja tagasi? Aga vigastused tööreisil?

Kui vigastus tekkis alles teel töökohale või pärast tööaega pärast töökohalt lahkumist, siis puudub seos tööülesannete täitmisega ja seega ei käsitleta vigastusi tööga seotuna. Teisalt, kui vigastus juhtub teel töökoosolekule või otse teel tööle, siis toimub see tööülesannete täitmise ajal, seega on olemas seos tööülesannete täitmisega ja neid vigastusi võib pidada tööga seotud vigastusteks.

Tööandja ei soovi väljastada töövigastuse protokolli või ei soovi alustada töövigastuse täitmist? Ma ei ole rikkunud tööohutust. Kas sa saad mind aidata?

Kahjuks on sellised olukorrad tööõnnetuste puhul üsna tavalised. Sel juhul korraldame esindamise spetsialiseerunud advokaadibüroos, alustame otse suhtlemist tööandjaga ja palume tal väljastada vigastuste protokoll. Seejärel võtame üle kõik läbirääkimised tööandja ja kindlustusseltsiga, et nõuda teie töövigastuse eest õiglast hüvitist.

Is COVID-19 considered an occupational disease?

COVID-19 can be an occupational disease. Typically, this will be the case, for example, for teachers who have been shown to have contracted the disease through contact with students, i.e., in the course of their work. We will be happy to look at your specific case in detail and evaluate the possibilities for cooperation.

Meditsiiniline väärteojuhtum

Mida tähendab non lege artis (mitte reeglite kohaselt)?

Mitte reeglite kohast praktikat ei ole üheski õigusaktis sõna-sõnalt selgitatud ega määratletud. Üldjuhul loetakse non lege artis arsti tegevust, mis on vastuolus tervishoiuteenuste seaduses sisalduvate reeglitega ning inimõiguste ja biomeditsiini konventsioonis sätestatud kutsestandarditega või on vastuolus tervishoiuteenuste seaduses sätestatud kutsestandarditega. Eesti arstide liidu üldmäärused või kutseühingute reeglid ja põhikirjad. Seda, kas tegu on non lege artis ehk arsti väärkäitumisega, tuleb hinnata individuaalselt, võttes arvesse juhtumi kõiki aspekte. Eeltoodu põhjal on seega selge, et ekspertarvamused mängivad selles juhtumite rühmas otsustavat rolli.

Kahtlustan meditsiinilist väärteojuhtumit; kuidas ma peaksin edasi toimima? Kas teil on selliste juhtumitega kogemusi ja kas saate mind aidata?

Meie eriala hõlmab meditsiiniliste väärteojuhtumite tagajärjel tekkinud kehavigastusi. Sellistel juhtudel teeme koostööd ekspertiisiga, et kontrollida asjakohaste meditsiiniliste andmete põhjal, kas toimus meditsiiniline väärteojuhtum ja kas teie vigastus on otseselt ja põhjuslikult seotud selle väärteoga. Me anname teile pühendunud advokaadibüroo ja hindame punktide kaupa teie valu, püsiva tervisekahjustuse ja muid nõudeid. Seejärel alustame teie nimel läbirääkimisi hüvitise üle, esmalt kohtuväliselt ja olukordades, kus teine pool ei soovi kohustusi täita, kohtu kaudu.

Millised konkreetsed nõuded on mul meditsiinilise protseduuri tagajärjel tekkinud vigastuste kohta?

Juhtudel, kui meditsiinilises protseduuris või arstiabi osutamisel on eksitud, võivad ohvrid nõuda hüvitist:
– Valu
– Raviga seotud kulud
– Saamata jäänud kasum
– Sotsiaalse elu halvenemine

Võta meiega ühendust

Hindame teie nõude tasuta ja võtame teiega ühendust.

Täitke julgelt meie mittesiduv vorm ja esitage oma juhtumi lühikirjeldus. Seejärel hindame tasuta, kas teil on isikukahju nõue, lepime kokku, kuidas edasi toimida, ja tegeleme teie nimel põhjalikult juhtumi lahendamisega.