Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Kompenzo

Flag_of_Greece_Flat_Round_Corner-64x64

Protection of personal data

1. Εισαγωγικές διατάξεις

1.1. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καταρτίζεται σε συνέχεια του Κανονισμού αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (“Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων”).

1.2. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να παρέχει στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες (“Πελάτες”) της Kompenzo, s.r.o. , μιας εταιρείας που έχει συσταθεί και υφίσταται σύμφωνα με το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, με έδρα Letenská 121/8, 118 00 Prague 1, Αριθμός μητρώου εταιρείας: 019 69 323, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τμήμα Γ, αρχείο 213784 (“Εταιρεία”), πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία.

1.3. Η Εταιρεία θεωρεί ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη είναι αυστηρώς εμπιστευτικά.

2. Πολιτική απορρήτου

2.1. Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η εταιρεία δεσμεύεται από τις ακόλουθες αρχές:
2.1.1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γίνεται ορθά και με νόμιμο και διαφανή τρόπο,
2.1.2. Τα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους, ρητά αναφερόμενους και νόμιμους σκοπούς και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία τους κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς αυτούς,
2.1.3. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίος σε σχέση με τον εν λόγω σκοπό,
2.1.4. Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η ακρίβειά τους,
2.1.5. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα – μεχρι
2.1.6. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με την κατάλληλη ασφάλεια.

3. Πληροφορίες για τους πελάτες

Η Εταιρεία παρέχει στους Πελάτες τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:

3.1. Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων

3.1.1. Ο διαχειριστής, δηλαδή αυτός που συλλέγει και είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα, είναι η Εταιρεία. Η διεύθυνση επικοινωνίας της Εταιρείας αναφέρεται παραπάνω – περεταίρω στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στην ιστοσελίδα www.kompenzo.com.

3.2. Επίτροπος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

3.2.1. Ο υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ο Ing. M.Sc. David Hanel, e-mail: info@klblegal.cz.

3.3. Σκοποί επεξεργασίας και η νομική τους βάση

3.3.1. Η εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών προς τους Πελάτες, κυρίως για την εκπλήρωση της σύμβασης και με βάση τη συγκατάθεση του Πελάτη, επίσης για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο Πελάτης δικαιούται να ανακαλέσει τη ρητή συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.
3.3.2. Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει ρεαλιστικά τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι των Πελατών – πρόκειται για τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του Πελάτη, όπως το όνομα και το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ο αριθμός τηλεφώνου ή ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του Πελάτη. Οριακά και μόνο βάσει της ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη, η Εταιρεία επεξεργάζεται επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

3.4. Υποχρέωση παροχή προσωπικών δεδομένων

3.4.1. Η εταιρεία δεν μπορεί να συνάψει συμβατική σχέση με πρόσωπο που αρνείται να παράσχει προσωπικά δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.
Εάν ο πελάτης αρνηθεί να γνωστοποιήσει τα εν λόγω δεδομένα, η εταιρεία δεν μπορεί να συνάψει καμία συμβατική σχέση μαζί του ή αναγκάζεται να διακόψει την υφιστάμενη συμβατική σχέση μαζί του.
3.4.2. Ο Πελάτης δεν υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικων δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί να παράσχει αυτή τη συγκατάθεση, η μη παροχή της συγκατάθεσης δεν θα έχει καμία επίπτωση στη διαμόρφωση και τη διάρκεια της συμβατικής υποχρέωσης.

3.5. Περίοδος αρχειοθέτησης

3.5.1. Η Εταιρεία αρχειοθετεί τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ενόψει του σκοπού για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί τα έγγραφα και το αρχείο του Πελάτη για περίοδο πέντε (5) ετών από τη λήξη του σκοπού επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη.

3.6. Κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων

3.6.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά κύριο λόγο απευθείας από την Εταιρεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να παρέχονται για τους σκοπούς σύμβασης παροχής συμβουλευτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάκτηση αποζημίωσης για βλάβη της υγείας του Πελάτη σε άλλους δικαιούχους. Τέτοιος αποδέκτης μπορεί τότε να είναι ένα δικηγορικό γραφείο, ένας εμπειρογνώμονας ή ένας μεταφραστής. Η εταιρεία γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα σε άλλους αποδέκτες μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

3.7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

3.7.1. Η εταιρεία δεν προβλέπει καμία πρωτογενή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.7.2. Σε περίπτωση έκτακτης διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εταιρεία χρησιμοποιεί τις πρότυπες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Δικαιώματα των πελατών

4.1. Ο κύριος κάτοχος των προσωπικών δεδομένων είναι πάντα ο Πελάτης και ως τέτοιος έχει τα δικαιώματα στα προσωπικά του δεδομένα που αναφέρονται παρακάτω και προσδιορίζονται λεπτομερέστερα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

4.2. Δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα

4.2.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση από την Εταιρεία σχετικά με το αν επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα και το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και πληροφορίες σχετικά με αυτά.

4.3. Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης

4.3.1. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει διόρθωση ή προσθήκη των προσωπικών του δεδομένων. Η Εταιρεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον πελάτη σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

4.4. Δικαίωμα διαγραφής

4.4.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα εάν συντρέχει κάποιος από τους νόμιμους λόγους διαγραφής.

4.5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

4.5.1. Σε περίπτωση αβεβαιότητας σχετικά με την ακρίβεια ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία να περιορίσει προσωρινά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

4.6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

4.6.1. Εφόσον πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία τα προσωπικά του δεδομένα σε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και το δικαίωμα να ζητήσει τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλον διαχειριστή.

4.7. Δικαίωμα εναντίωσης

4.7.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του (και στην περίπτωση της άμεσης εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή), να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
δεδομένων του από την Εταιρεία. Εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται περαιτέρω τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του Πελάτη. Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος της Εταιρείας είναι η Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, email: info@kompenzo.com.

4.8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

4.8.1. Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν πιστεύει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία προωπικών δεδομένων. Η εποπτική αρχή στην Τσεχική Δημοκρατία είναι το Γραφείο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με έδρα το Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή στην _______ είναι ________________ με έδρα την ____________________ .

5. Τελικές διατάξεις

5.1. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
5.2. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθεται σε ισχύ στις 25.4,. 2024.