Siirry suoraan sisältöön

Kompenzo

Flag_of_Finland_Flat_Round_Corner-64x64

Henkilötietojen suojaaminen

1. Johdantosäännökset

1.1. Tämä henkilötietosuojapolitiikka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 2016/679, yleisen tietosuoja-asetuksen (”yleinen tietosuoja-asetus”), mukaisesti.

1.2. Tämän politiikan tarkoituksena on antaa asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille (”asiakkaat”) tietoa siitä, miten Kompenzo, s.r.o. , Tšekin tasavallan lainsäädännön mukaisesti perustettu ja olemassa oleva yritys, jonka rekisteröity kotipaikka on Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ 019 69 323, ja joka on rekisteröity Prahan kunnanoikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto C, tiedosto 213784 (”yritys”), kerää ja käsittelee henkilötietoja.

1.3. Yhtiö pitää kaikkia asiakkaan henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisina.

2. Yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

2.1. Henkilötietoja käsitellessään yritys on sitoutunut erityisesti seuraaviin periaatteisiin:
2.1.1. Henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisesti, laillisesti ja avoimesti;
2.1.2. Henkilötietoja saa kerätä vain tiettyihin, nimenomaisesti mainittuihin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käsitellä edelleen tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa;
2.1.3. Henkilötietoja saa käsitellä vain siinä määrin kuin se on tarpeen kyseiseen tarkoitukseen nähden;
2.1.4. Henkilötietoja käsiteltäessä on otettava huomioon niiden paikkansapitävyys;
2.1.5. Henkilötietoja saa säilyttää vain tarvittavan ajan; ja
2.1.6. Henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisella turvallisuustasolla.

3. Tietoa asiakkaille

Yhtiö antaa asiakkaille seuraavat tiedot henkilötietojen käsittelystä:

3.1. Henkilötietojen hallinnoija

3.1.1. Hallinnoija eli se, joka kerää tiedot ja vastaa niistä, on Yhtiö. Yhtiön yhteysosoite on mainittu edellä; muut yhteystiedot löytyvät verkkosivustolta www.kompenzo.com.

3.2. Henkilötietojen suojelusta vastaava komission jäsen

3.2.1. Henkilötietojen tietosuojavaltuutettu on Ing. M.Sc. David Hanel, sähköposti: info@klblegal.cz.

3.3. Käsittelytarkoitukset ja niiden oikeusperusta

3.3.1. Yritys käsittelee henkilötietoja konsultointi- ja sovittelupalvelujen tarjoamiseksi asiakkaille, eli pääasiassa sopimuksen täyttämiseksi ja asiakkaan suostumuksen perusteella myös markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa nimenomainen suostumus milloin tahansa.
3.3.2. Yritys käsittelee henkilötietoja voidakseen realistisesti täyttää sopimusvelvoitteensa Asiakkaita kohtaan – kyse on Asiakkaan tunnistamis- ja yhteystiedoista, kuten etu- ja sukunimi, syntymäaika, asuinosoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero tai Asiakkaan pankkitilin numero. Vain marginaalisesti ja ainoastaan nimenomaisen asiakkaan nimenomaisen
asiakkaan nimenomaisella suostumuksella yhtiö käsittelee henkilötietoja myös markkinointitarkoituksiin.

3.4. Velvollisuus toimittaa henkilötietoja

3.4.1. Yritys ei voi solmia sopimussuhdetta sellaisen henkilön kanssa, joka kieltäytyy antamasta henkilötietoja lain edellyttämässä laajuudessa.
Jos asiakas kieltäytyy luovuttamasta kyseisiä tietoja, yritys ei voi solmia sopimussuhdetta hänen kanssaan tai on pakotettu irtisanomaan olemassa olevan sopimussuhteen hänen kanssaan.
3.4.2. Asiakas ei ole velvollinen antamaan yhtiölle suostumusta henkilötietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin. Jos asiakas kieltäytyy antamasta tätä suostumusta, suostumuksen antamatta jättämisellä ei ole vaikutusta sopimusvelvoitteen syntymiseen ja kestoon.

3.5. Arkistointiaika

3.5.1. Yritys arkistoi Asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen kannalta, jota varten tiedot on saatu. Yhtiö on velvollinen säilyttämään Asiakkaan asiakirjat ja tiedoston viiden (5) vuoden ajan siitä, kun Asiakkaan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on päättynyt.

3.6. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

3.6.1. Henkilötietoja käsittelee ensisijaisesti suoraan yritys. Joissain tapauksissa asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan terveydelle aiheutuneiden vahinkojen korvausten takaisinperintään liittyvien konsultointi- ja välityspalvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen tarkoituksiin muille edunsaajille. Tällainen vastaanottaja voi tällöin olla asianajotoimisto, asiantuntija tai kääntäjä. Yritys luovuttaa henkilötietoja muille vastaanottajille vain tarpeellisessa määrin.

3.7. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

3.7.1. Yritys ei aio siirtää henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin.
3.7.2. Jos henkilötietoja siirretään poikkeuksellisesti Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin, yhtiö käyttää Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

4. Asiakkaiden oikeudet

4.1. Henkilötietojen ensisijainen haltija on aina asiakas, ja hänellä on sellaisenaan alla luetellut ja henkilötietojen suojaa koskevassa yleisasetuksessa tarkemmin määritellyt oikeudet henkilötietoihinsa.

4.2. Oikeus tutustua henkilötietoihin

4.2.1. Asiakkaalla on oikeus saada yritykseltä vahvistus siitä, käsitteleekö se hänen henkilötietojaan, sekä oikeus saada pääsy näihin tietoihin ja niitä koskeviin tietoihin.

4.3. Oikeus oikaisuun tai lisäykseen

4.3.1. Asiakas voi pyytää henkilötietojensa korjaamista tai lisäämistä. Yhtiö on velvollinen noudattamaan asiakkaan pyyntöä perustelluissa tapauksissa.

4.4. Oikeus tietojen poistamiseen

4.4.1. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yhtiötä poistamaan henkilötietonsa, jos jokin poistamisen laillisista syistä on olemassa.

4.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

4.5.1. Jos henkilötietojen käsittelyn oikeellisuudesta tai laillisuudesta on epävarmuutta, asiakas voi pyytää yhtiötä rajoittamaan väliaikaisesti hänen henkilötietojensa käsittelyä.

4.6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

4.6.1. Jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät, asiakkaalla on oikeus pyytää yritykseltä henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja oikeus pyytää näiden tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

4.7. Oikeus vastustaa

4.7.1. Asiakkaalla on oikeus erityiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä (ja suoramarkkinoinnin osalta milloin tahansa) vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
tietojensa käsittelyä yrityksessä. Ellei käsittelyyn ole painavia perusteltuja syitä, Yhtiö ei käsittele asiakkaan kyseisiä henkilötietoja enempää. Yhtiön valtuutettu työntekijä Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, sähköposti: info@kompenzo.com.

4.8. Oikeus tehdä valitus

4.8.1. Jokaisella Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus Euroopan unionin valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan henkilötietolakia ja/tai henkilötietojen suojaa koskevaa yleistä asetusta. Tšekin tasavallan valvontaviranomainen on Office for the Protection of Personal Data, jonka päätoimipaikka on Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Loppusäännökset

5.1. Yrityksellä on oikeus muuttaa henkilötietojen suojaa koskevaa politiikkaa yksipuolisesti milloin tahansa.
5.2. Tämä tietosuojakäytäntö tulee voimaan 1. syyskuuta 2023.