Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Hungary_Flat_Round_Corner-64x64

A személyes adatok védelme

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen adatvédelmi szabályzat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, az általános adatvédelmi rendelet („általános adatvédelmi rendelet”) alapján készült.

1.2. A jelen Szabályzat célja, hogy a Kompenzo, s.r.o. , a Cseh Köztársaság joga szerint alapított és létező társaság (székhelye: Letenská 121/8, 118 00 Prague 1, IČ 019 69 323, Letenská 121/8, 118 00 Prague 1, IČ 019 69 323, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzék C részlegében, 213784-es iktatószámmal („Társaság”) ügyfelei és potenciális ügyfelei („Ügyfelek”) számára tájékoztatást nyújtson a személyes adatoknak a Társaság által történő gyűjtéséről és feldolgozásáról . .

1.3. A Társaság az Ügyfél valamennyi személyes adatát szigorúan bizalmasan kezeli.

2. Adatvédelmi politika

2.1. A személyes adatok feldolgozása során a Társaságot különösen az alábbi elvek kötik:
2.1.1. A személyes adatokat helyesen, jogszerűen és átlátható módon kell feldolgozni;
2.1.2. Személyes adatokat csak meghatározott, kifejezetten meghatározott és jogszerű célból lehet gyűjteni, és azokat nem lehet e célokkal összeegyeztethetetlen módon tovább feldolgozni;
2.1.3. Személyes adatok csak az adott célhoz kapcsolódóan szükséges mértékben dolgozhatók fel;
2.1.4. A személyes adatok feldolgozása során figyelembe kell venni azok pontosságát;
2.1.5. A személyes adatok csak a szükséges ideig őrizhetők meg; és
2.1.6. A személyes adatokat megfelelő biztonság mellett kell feldolgozni.

3. Információk az ügyfelek számára

A Társaság a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja az Ügyfeleknek:

3.1. Személyes adatok kezelője

3.1.1. Az adatkezelő, azaz az, aki az adatokat gyűjti és felelős azokért, a Társaság. A Társaság elérhetősége a fentiekben szerepel; egyéb elérhetőségek a www.kompenzo.com weboldalon találhatók.

3.2. A személyes adatok védelméért felelős biztos

3.2.1. A személyes adatok védelméért felelős biztos az Ing. M.Sc. David Hanel, e-mail: info@klblegal.cz.

3.3. Az adatkezelés céljai és jogalapjuk

3.3.1. A vállalat személyes adatokat az Ügyfeleknek nyújtott tanácsadási és közvetítői szolgáltatások nyújtása céljából, azaz elsősorban a szerződés teljesítése céljából, valamint az Ügyfél hozzájárulása alapján marketing célokra is kezel. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kifejezett hozzájárulását bármikor visszavonja.
3.3.2. A Társaság személyes adatokat kezel annak érdekében, hogy az Ügyfelekkel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit reálisan teljesíteni tudja – ezek az Ügyfél azonosító és kapcsolattartási adatai, mint például az Ügyfél név és vezetéknév, születési dátum, lakcím, e-mail vagy telefonszám, vagy az Ügyfél bankszámlaszáma. Marginálisan és kizárólag a kifejezett
hozzájárulásával a Társaság személyes adatokat marketingcélokból is kezel.

3.4. A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség

3.4.1. A társaság nem léphet szerződéses kapcsolatba olyan személlyel, aki megtagadja a személyes adatok jogszabályban előírt mértékű megadását.
Ha az Ügyfél megtagadja a szóban forgó adatok kiadását, a Társaság nem léphet vele szerződéses kapcsolatba, vagy kénytelen a vele fennálló szerződéses kapcsolatot megszüntetni.
3.4.2. Az Ügyfél nem köteles a Társaságnak hozzájárulást adni a személyes adatok marketing célú feldolgozásához. Ha az Ügyfél megtagadja a hozzájárulás megadását, a hozzájárulás megadásának elmulasztása nem befolyásolja a szerződéses kötelezettség létrejöttét és időtartamát.

3.5. Archiválási időszak

3.5.1. A Társaság az Ügyfelek személyes adatait olyan időtartamig archiválja, amely a megszerzésük célját tekintve szükséges. A Társaság köteles az Ügyfél dokumentációját és iratanyagát az Ügyfél személyes adatai kezelésének céljának megszűnésétől számított öt (5) évig megőrizni.

3.6. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

3.6.1. A személyes adatokat elsősorban közvetlenül a Társaság kezeli. Bizonyos esetekben az Ügyfél személyes adatai az Ügyfél egészségkárosodása miatti kártérítés behajtásával kapcsolatos tanácsadói és közvetítői szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés céljából más kedvezményezettek részére is átadhatók. Ilyen kedvezményezett lehet ekkor egy ügyvédi iroda, egy szakértő vagy egy fordító. A vállalat csak a szükséges mértékben ad ki személyes adatokat más címzetteknek.

3.7. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

3.7.1. A vállalat nem számol azzal, hogy a személyes adatokat elsődlegesen az Európai Unión kívüli országokba továbbítja.
3.7.2. A személyes adatoknak az Európai Unión kívüli országokba történő kivételes továbbítása esetén a Társaság az Európai Bizottság szerződési záradékmintáit alkalmazza.

4. Az ügyfelek jogai

4.1. A személyes adatok elsődleges birtokosa mindig az Ügyfél, és mint ilyen, rendelkezik a személyes adataihoz kapcsolódó, az alábbiakban felsorolt és a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletben részletesebben meghatározott jogokkal.

4.2. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

4.2.1. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Társaságtól megerősítést kapjon arról, hogy kezeli-e személyes adatait, valamint jogosult arra, hogy hozzáférjen ezekhez az adatokhoz és az azokkal kapcsolatos információkhoz.

4.3. A helyesbítéshez vagy kiegészítéshez való jog

4.3.1. Az Ügyfél kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését. A Társaság köteles az Ügyfélnek indokolt esetben eleget tenni.

4.4. Törléshez való jog

4.4.1. Az Ügyfél jogosult kérni a Társaságtól személyes adatainak törlését, ha a törléshez szükséges jogi okok bármelyike fennáll.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

4.5.1. A személyes adatok feldolgozásának pontosságával vagy jogszerűségével kapcsolatos bizonytalanság esetén az Ügyfél kérheti, hogy a Társaság ideiglenesen korlátozza a személyes adatai feldolgozását.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

4.6.1. Ha a jogi előfeltételek teljesülnek, az Ügyfél jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban kérje a Társaságtól, és jogosult arra, hogy kérje ezen adatok más rendszergazdának történő átadását.

4.7. A tiltakozáshoz való jog

4.7.1. Az Ügyfélnek joga van ahhoz, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból (és közvetlen üzletszerzés esetén bármikor) tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen.
adatainak a Társaság általi kezelése ellen. Hacsak nem állnak fenn súlyos jogos okok a feldolgozásra, a Társaság nem kezeli tovább az Ügyfél szóban forgó személyes adatait. A Társaság megbízott alkalmazottja, Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-mail: info@kompenzo.com.

4.8. A panasz benyújtásának joga

4.8.1. Minden Ügyfélnek joga van panaszt tenni az Európai Unió valamelyik felügyeleti hatóságánál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása sérti a személyes adatok védelméről szóló törvényt és/vagy a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletet. A Cseh Köztársaságban a felügyeleti hatóság a Személyes adatok védelméért felelős hivatal, amelynek székhelye a Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz.

5. Záró rendelkezések

5.1. A vállalat bármikor jogosult a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatot egyoldalúan módosítani.
5.2. A jelen Adatvédelmi szabályzat 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.