Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Lithuania_Flat_Round_Corner-64x64

Asmens duomenų apsauga

1. Įžanginės nuostatos

1.1. Ši asmens duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.2. Šios Politikos tikslas – suteikti „Kompenzo, s.r.o.” , pagal Čekijos Respublikos teisę įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios registruota buveinė yra Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ 019 69 323, įregistruotos Prahos miesto teismo tvarkomame komerciniame registre, C skyriuje, byla 213784 (toliau – Bendrovė), klientams ir potencialiems klientams (toliau – Klientai) informaciją apie Bendrovės renkamus ir tvarkomus asmens duomenis .

1.3. Bendrovė visus Kliento asmens duomenis laiko griežtai konfidencialiais.

2. Privatumo politika

2.1. Tvarkydama asmens duomenis, Bendrovė visų pirma laikosi šių principų:
2.1.1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tinkamai, teisėtai ir skaidriai;
2.1.2. Asmens duomenys gali būti renkami tik konkrečiais, aiškiai nurodytais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu;
2.1.3. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tokia apimtimi, kuri yra būtina atitinkamam tikslui pasiekti;
2.1.4. Tvarkant asmens duomenis būtina atsižvelgti į jų tikslumą;
2.1.5. Asmens duomenys gali būti saugomi tik būtiną laiką; ir
2.1.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi užtikrinant tinkamą saugumą.

3. Informacija klientams

Bendrovė teikia Klientams toliau nurodytą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą:

3.1. Asmens duomenų tvarkytojas

3.1.1. Duomenų valdytojas, t. y. tas, kuris renka duomenis ir yra už juos atsakingas, yra Bendrovė. Bendrovės kontaktinis adresas nurodytas aukščiau; kiti kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.kompenzo.com.

3.2. Asmens duomenų apsaugos įgaliotinis

3.2.1. Asmens duomenų apsaugos įgaliotinis yra inž. M.Sc. David Hanel, el. paštas: info@klblegal.cz.

3.3. Duomenų tvarkymo tikslai ir jų teisinis pagrindas

3.3.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimo Klientams tikslais, t. y. daugiausia sutarties vykdymo tikslais ir, remiantis Kliento sutikimu, taip pat rinkodaros tikslais. Klientas turi teisę bet kada atšaukti aiškiai išreikštą sutikimą.
3.3.2. Bendrovė tvarko asmens duomenis, kad galėtų realiai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Klientams – tai yra Kliento identifikavimo ir kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto ar telefono numeris arba Kliento banko sąskaitos numeris. Ribotai ir tik aiškiai išreikšto
Kliento sutikimu, Bendrovė taip pat tvarko asmens duomenis rinkodaros tikslais.

3.4. Pareiga pateikti asmens duomenis

3.4.1. Bendrovė negali užmegzti sutartinių santykių su asmeniu, kuris atsisako pateikti asmens duomenis tiek, kiek to reikalauja įstatymai.
Jei Klientas atsisako pateikti atitinkamus duomenis, Bendrovė negali su juo užmegzti jokių sutartinių santykių arba yra priversta nutraukti su juo esamus sutartinius santykius.
3.4.2. Klientas neprivalo duoti Bendrovei sutikimo tvarkyti asmens duomenis rinkodaros tikslais. Jei Klientas atsisako duoti tokį sutikimą, sutikimo nedavimas neturi įtakos sutartinės prievolės atsiradimui ir trukmei.

3.5. Archyvavimo laikotarpis

3.5.1. Bendrovė archyvuoja Klientų asmens duomenis tokį laikotarpį, koks yra būtinas atsižvelgiant į tikslą, kuriuo jie buvo gauti. 3.5.2. Bendrovė privalo saugoti Kliento dokumentaciją ir bylą 5 (penkerius) metus nuo Kliento asmens duomenų tvarkymo tikslo pasibaigimo.

3.6. Asmens duomenų gavėjų kategorijos

3.6.1. Asmens duomenis pirmiausia tiesiogiai tvarko Bendrovė. Kai kuriais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti teikiami konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų, susijusių su žalos, padarytos Kliento sveikatai, atlyginimo išieškojimu, teikimo kitiems gavėjams sutarties tikslu. Tokiu atveju toks gavėjas gali būti advokatų kontora, ekspertas arba vertėjas. Bendrovė atskleidžia asmens duomenis kitiems gavėjams tik tiek, kiek būtina.

3.7. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

3.7.1. Bendrovė nenumato jokio pirminio asmens duomenų perdavimo į šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų.
3.7.2. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys išimties tvarka perduodami į ne Europos Sąjungos šalis, Bendrovė taiko Europos Komisijos pavyzdines sutarčių sąlygas.

4. Klientų teisės

4.1. Pagrindinis asmens duomenų turėtojas visada yra Klientas, todėl jis turi toliau išvardytas ir Bendrajame reglamente dėl asmens duomenų apsaugos išsamiau nurodytas teises į savo asmens duomenis.

4.2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis

4.2.1. Klientas turi teisę gauti iš Bendrovės patvirtinimą, ar ji tvarko jo asmens duomenis, ir teisę susipažinti su šiais duomenimis bei gauti informaciją apie juos.

4.3. Teisė ištaisyti arba papildyti duomenis

4.3.1. Klientas gali prašyti ištaisyti arba papildyti savo asmens duomenis. Pagrįstais atvejais Bendrovė privalo tenkinti Kliento prašymą.

4.4. Teisė ištrinti duomenis

4.4.1. Klientas turi teisę prašyti Bendrovės ištrinti jo asmens duomenis, jei yra bet kuri iš teisinių priežasčių, dėl kurių jie turi būti ištrinti.

4.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

4.5.1. Kilus neaiškumams dėl asmens duomenų tvarkymo tikslumo ar teisėtumo, Klientas gali prašyti, kad Bendrovė laikinai apribotų jo asmens duomenų tvarkymą.

4.6. Teisė į duomenų perkeliamumą

4.6.1. Jei tenkinamos teisinės prielaidos, Klientas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė pateiktų jo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu, ir teisę reikalauti, kad šie duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui.

4.7. Teisė prieštarauti

4.7.1. Klientas turi teisę dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija (o tiesioginės rinkodaros atveju – bet kuriuo metu), nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi
Bendrovės tvarkomus duomenis. Jei nėra rimtų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Bendrovė toliau netvarko atitinkamų Kliento asmens duomenų. Įgaliotas Bendrovės darbuotojas Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, el. paštas: info@kompenzo.com.

4.8. Teisė pateikti skundą

4.8.1. Kiekvienas Klientas turi teisę pateikti skundą Europos Sąjungos priežiūros institucijai, jei mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir (arba) Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą. Čekijos Respublikoje priežiūros institucija yra Asmens duomenų apsaugos biuras, kurio būstinė yra Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Asmens duomenų apsaugos politiką.
5.2. Ši Privatumo politika įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.