Skip to content

Kompenzo

Flag_of_Latvia_Flat_Round_Corner-64x64

Personas datu aizsardzība

1. Ievada noteikumi

1.1. Šī Personas datu aizsardzības politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”).

1.2. Šīs Politikas mērķis ir sniegt klientiem un potenciālajiem klientiem (“Klienti”) Kompenzo, s.r.o. , saskaņā ar Čehijas Republikas tiesību aktiem dibinātas un pastāvošas sabiedrības, kuras juridiskā adrese ir Letenská 121/8, 118 00 Prāga 1, IČ 019 69 323, reģistrētas Prāgas pilsētas tiesas uzturētajā komercreģistrā, C iedaļa, 213784. lieta (“Sabiedrība”), informāciju par personas datu vākšanu un apstrādi, ko veic Sabiedrība .

1.3. Sabiedrība visus Klienta personas datus uzskata par stingri konfidenciāliem.

2. Privātuma politika

2.1. Apstrādājot personas datus, uzņēmums jo īpaši ievēro šādus principus:
2.1.1. Personas dati jāapstrādā pareizi, likumīgi un pārredzami;
2.1.2. 2.1.2. Personas datus drīkst vākt tikai konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem, un tos nedrīkst tālāk apstrādāt ar šiem nolūkiem nesavienojamā veidā;
2.1.3. Personas datus drīkst apstrādāt tikai tādā apjomā, kas nepieciešams saistībā ar attiecīgo mērķi;
2.1.4. Apstrādājot personas datus, ir jāņem vērā to precizitāte;
2.1.5. Personas datus drīkst glabāt tikai tik ilgi, cik nepieciešams; un
2.1.6. Personas dati jāapstrādā, ievērojot atbilstošu drošību.

3. Informācija klientiem

Sabiedrība sniedz Klientiem šādu informāciju par personas datu apstrādi:

3.1. Personas datu pārvaldnieks

3.1.1. Personas datu pārzinis, t. i., tas, kurš vāc datus un ir atbildīgs par tiem, ir Sabiedrība. Sabiedrības kontaktinformācijas adrese ir norādīta iepriekš; pārējā kontaktinformācija ir norādīta tīmekļa vietnē www.kompenzo.com.

3.2. Personas datu aizsardzības komisārs

3.2.1. Personas datu aizsardzības pilnvarotā persona ir Ing. Dāvids Hanels, e-pasta adrese: info@klblegal.cz.

3.3. Apstrādes nolūki un to juridiskais pamats

3.3.1. Uzņēmums apstrādā personas datus, lai sniegtu konsultāciju un starpniecības pakalpojumus Klientiem, t. i., galvenokārt līguma izpildes nolūkos un, pamatojoties uz Klienta piekrišanu, arī mārketinga nolūkos. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt skaidri izteiktu piekrišanu.
3.3.2. Sabiedrība apstrādā personas datus, lai varētu reāli izpildīt savas līgumsaistības pret Klientiem – tie ir Klienta identifikācijas un kontaktinformācijas dati, piemēram, vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, e-pasta vai tālruņa numurs vai Klienta bankas konta numurs. Minimāli un tikai uz skaidri izteikta pamata.
Klienta piekrišanu, Sabiedrība apstrādā personas datus arī mārketinga nolūkos.

3.4. Pienākums sniegt personas datus

3.4.1. Uzņēmums nedrīkst stāties līgumattiecībās ar personu, kas atsakās sniegt personas datus likumā noteiktajā apjomā.
Ja Klients atsakās sniegt attiecīgos datus, Sabiedrība nedrīkst ar viņu stāties līgumattiecībās vai ir spiesta izbeigt esošās līgumattiecības ar viņu.
3.4.2. Klientam nav pienākuma piešķirt Sabiedrībai piekrišanu personas datu apstrādei mārketinga nolūkos. Ja Klients atsakās dot šādu piekrišanu, piekrišanas nedošana neietekmē līgumsaistību rašanos un ilgumu.

3.5. Arhivēšanas periods

3.5.1. Sabiedrība arhivē Klientu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā mērķi, kādam tie tika iegūti. 3.5.2. Sabiedrībai ir pienākums glabāt Klienta dokumentāciju un datni piecus (5) gadus pēc Klienta personas datu apstrādes mērķa izbeigšanās.

3.6. Personas datu saņēmēju kategorijas

3.6.1. Personas datus galvenokārt apstrādā tieši Sabiedrība. Atsevišķos gadījumos Klienta personas dati var tikt sniegti līguma par konsultāciju un starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar atlīdzības par Klienta veselībai nodarīto kaitējumu piedziņu, mērķiem citiem saņēmējiem. Šāds saņēmējs tad var būt juridiska firma, eksperts vai tulkotājs. Uzņēmums izpauž personas datus citiem saņēmējiem tikai nepieciešamajā apjomā.

3.7. Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm

3.7.1. Uzņēmums neparedz personas datu primāru nosūtīšanu uz valstīm ārpus Eiropas Savienības.
3.7.2. 3.7.2. Izņēmuma gadījumā, ja personas dati tiek nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, Sabiedrība izmanto Eiropas Komisijas līguma parauga klauzulas.

4. Klientu tiesības

4.1. Primārais personas datu turētājs vienmēr ir Klients, un kā tādam tam ir tiesības uz saviem personas datiem, kas uzskaitītas turpmāk un sīkāk norādītas Vispārīgajā regulā par personas datu aizsardzību.

4.2. Tiesības piekļūt personas datiem

4.2.1. Klientam ir tiesības saņemt apstiprinājumu no Sabiedrības par to, vai tā apstrādā viņa personas datus, un tiesības saņemt piekļuvi šiem datiem un informāciju par tiem.

4.3. Tiesības uz labojumu vai papildinājumu

4.3.1. Klients var pieprasīt savu personas datu labošanu vai papildināšanu. Pamatotos gadījumos Sabiedrībai ir pienākums izpildīt Klienta lūgumu.

4.4. Tiesības uz dzēšanu

4.4.1. Klientam ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai dzēst viņa personas datus, ja ir norādīts kāds no tiesiskajiem dzēšanas iemesliem.

4.5. Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

4.5.1. Ja rodas neskaidrības par personas datu apstrādes pareizību vai likumību, Klients var pieprasīt, lai Sabiedrība uz laiku ierobežo viņa personas datu apstrādi.

4.6. Tiesības uz datu pārnesamību

4.6.1. Ja ir izpildīti juridiskie priekšnoteikumi, Klientam ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības savus personas datus mašīnlasāmā formātā un tiesības pieprasīt šo datu nodošanu citam pārzinim.

4.7. Tiesības iebilst

4.7.1. Klientam ir tiesības ar viņa konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ (un tiešā mārketinga gadījumā jebkurā laikā) iebilst pret viņa personas datu apstrādi.
datu apstrādei, ko veic Sabiedrība. Ja vien nepastāv nopietni leģitīmi apstrādes iemesli, Sabiedrība turpmāk neapstrādā attiecīgos Klienta personas datus. Sabiedrības pilnvarotais darbinieks Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-pasts: info@kompenzo.com.

4.8. Tiesības iesniegt sūdzību

4.8.1. Katram Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Eiropas Savienībā, ja viņš uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj Fizisko personu datu aizsardzības likumu un/vai Vispārīgo regulu par personas datu aizsardzību. Uzraudzības iestāde Čehijas Republikā ir Personas datu aizsardzības birojs, kura galvenais birojs atrodas Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Personas datu aizsardzības politiku.
5.2. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2023. gada 1. septembrī.