Hopp til innholdet

Kompenzo

Flag_of_Norway_Flat_Round_Corner-64x64

Ofte stilte spørsmål

Vi gir deg svar på de vanligste spørsmålene dine. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, eller hvis du har noe du lurer på, er du alltid velkommen til å kontakte oss.
 

Generelle spørsmål

Hva tilbyr dere, og hvilke økonomiske eller øvrige risikoer står jeg overfor ved å samarbeide med dere?

Det er ingen skjulte risikoer forbundet med å samarbeide med oss. Den første konsultasjonen og saksanalysen er gratis. Vår bedrift tilbyr kundene en høy grad av trygghet og sikkerhet når det gjelder senere utbetaling av erstatning. Som en del av vår fullstendige service tilbyr vi kundene bistand fra et spesialisert advokatfirma, samarbeidende eksperter og andre fagpersoner. Vårt samarbeid med klientene er basert på prinsippet om «no win, no fee», det vil si at det avtalte honoraret kun trekkes fra den erstatningen som oppnås. Hvis du ikke får erstatning, vil vi imidlertid ikke kreve noen kompensasjon fra deg.

Hva kan dere gjøre for å hjelpe meg med å gjøre opp for kravet? Hvorfor skal jeg la dere representere meg? Jeg kan ta med de utfylte skjemaene til forsikringsselskapet selv, og forsikringsselskapet vil betale meg uten problemer.

I slike situasjoner er det viktig å huske at forsikringsselskapet ikke er din partner, men en motpart. Det er altså ikke i forsikringsselskapets interesse å betale så mye som mulig, ettersom forsikringsselskapet alltid først og fremst ivaretar sine egne interesser. Erfaringsmessig vet vi at forsikringsselskapene som regel betaler i begrenset omfang og derfor forsøker å avslutte saken så raskt som mulig. De informerer imidlertid vanligvis ikke skadelidte om andre krav som han eller hun har unnlatt å fremme eller bare delvis har fremmet. Det dreier seg ofte om store summer, ofte langt over den utbetalte grunnerstatningen. Hos oss kan du være sikker på at du får maksimal erstatning.

Den behandlende legen ønsker ikke å fylle ut smerte- og lidelsesskjemaet mitt. Kan jeg kontakte dere?

Ja, vi tilbyr alle kunder en evaluering av kravene deres ved hjelp av nøye utvalgte eksperter innenfor området vi samarbeider med. Vi vet av erfaring at selv i tilfeller der en lege er villig til å fylle ut skjemaene, hender det ofte at de ved et uhell fyller dem ut feil, noe som kan føre til at du går glipp av store erstatningsbeløp. Når du samarbeider med oss, kan du derfor være sikker på at alle krav blir beregnet korrekt og til riktig beløp.

Trafikkulykke

Hvordan fylle ut ulykkesrapporten?

Du er ikke forpliktet til å tilkalle politiet til ulykkesstedet hvis det ikke oppstod skade på tredjeparts eiendom og ingen personer ble skadet eller drept i ulykken. I slike tilfeller er dere derimot lovpålagt å utarbeide en felles ulykkesrapport. Loven krever at journalen skal inneholde opplysninger om ulykkessted og -tidspunkt, involverte parter og kjøretøy, ulykkens årsak, forløp og konsekvenser. Hvis dokumentet inneholder de nevnte elementene, kan du lage ditt eget skjema. Det er imidlertid mye mer praktisk å bruke et standardisert skjema kalt «Skademeldingsskjema».

Slik fungerer en utredning av en trafikkulykke?

Alvorlighetsgraden av skadene i en bilulykke avgjør vanligvis om ulykken og den skyldige personens handlinger skal behandles som en forseelse eller en forbrytelse. Det er også relevant å avgjøre hvilken vesentlig trafikkplikt den ansvarlige har brutt. Når en trafikkulykke undersøkes, oppnevnes det vanligvis en trafikksakkyndig for å fastslå årsaken til ulykken, og en medisinsk sakkyndig for å fastslå skadeomfanget i forbindelse med ulykken. På bakgrunn av bevisene som innhentes, avgjør politimyndigheten vanligvis om lovbruddet skal vurderes som en straffbar handling, og tar deretter ut tiltale mot den skyldige eller oversender ulykkesetterforskningen til en forvaltningsmyndighet for avgjørelse.

Har en medpassasjer også rett til erstatning?

Hvis du som passasjer blir skadet i en trafikkulykke uten selv å ha brutt trafikkreglene (for eksempel ved ikke å bruke bilbelte), har du under alle omstendigheter rett til erstatning fra ansvarsforsikringen til den skyldige. Dette gjelder selv om føreren av kjøretøyet du satt i passasjersetet, hadde skyld. Det spiller ingen rolle om sjåføren er din partner, en slektning, en person som står deg nær på annen måte, eller tvert imot en person som er praktisk talt ukjent for deg. Hvis du er passasjer hos den skyldige, er du også offer for en bilulykke. Siden sjåføren er lovpålagt å betale den obligatoriske forsikringen, kan du kreve erstatning direkte fra sjåførens forsikringsselskap. Så hvis du blir skadet i en bilulykke som skyldes uforsiktighet fra en av dine nærmeste, må du ikke være redd for å fremme et personskadekrav mot forsikringsselskapet. Erstatning er dermed mulig uten å straffe den som er skyld i ulykken ytterligere.

Har jeg rett til erstatning ved en kollektivulykke?

Dersom du har vært involvert i en kollektivulykke (buss, tog osv.) og du har fått personskade som følge av denne ulykken, har du rett til samme erstatning som ved en ordinær trafikkulykke – nærmere bestemt, erstatning for smertene du har lidd og for kostnadene forbundet med helsevesenet ditt (f.eks. kostnadene for medisinering, rehabilitering, samt kostnadene ved reise til en medisinsk institusjon forbundet med denne skaden). Det omfatter også tapt arbeidsfortjeneste eller svekkelse av sosialt liv (varige følger). I første omgang kan den ovennevnte erstatningen kreves fra ansvarsforsikringsselskapet til kjøretøyet som forårsaket ulykken, og i så fall dekkes erstatningen av den såkalte obligatoriske ansvarsforsikringen. Alternativt kan man også kreve erstatning fra forsikringsselskapet til det aktuelle transportmiddelet (f.eks. en buss) som var involvert i ulykken, men som ikke var skyld i den, såkalt objektivt ansvar.

Hva kan dekkes av den obligatoriske ansvarsforsikringen?

Hvis du blir skadet i en bilulykke som du ikke er skyld i, kan du ha rett til erstatning for skader på kjøretøyet som forårsaket ulykken, erstatning for materielle skader (f.eks. ødelagte klær, telefon) og, hvis du blir påført personskade, erstatning for personskade. Ved personskade kan du kreve erstatning for den smerten du har lidd så langt, kostnader til helsehjelp (medisinsk behandling, reise til medisinske institusjoner, kostnader til pleie av en uforsikret person), tapt arbeidsfortjeneste og, ved mer varige skader, tap av livsutfoldelse.

Arbeidsulykker

Hva innebærer en arbeidsulykke?

Begrepet «yrkesrelatert skade» betyr enhver helseskade (eventuelt dødsfall) som oppstår på grunn av eller i forbindelse med utførelsen av arbeidsoppgaver. En arbeidsulykke kan ramme hvem som helst, også de som utfører en tilsynelatende helt trygg jobb. For eksempel kan en forstuet ankel etter et fall ned en trapp på vei til markedsavdelingen være en arbeidsulykke.

Hva med ulykker på vei til og fra jobb? Hva med skader på jobbreiser?

Hvis skaden kun har oppstått på vei til arbeidsplassen, eller etter at man har forlatt arbeidsplassen etter arbeidstid, er det ingen sammenheng med utførelsen av arbeidsoppgavene, og en eventuell skade vil dermed ikke bli behandlet som arbeidsrelatert. Hvis skaden derimot skjer på vei til et arbeidsmøte eller direkte på vei til jobb, vil det være i forbindelse med utførelsen av arbeidsoppgavene, slik at det er en sammenheng med utførelsen av arbeidet, og disse skadene kan anses som arbeidsrelaterte.

Ønsker ikke arbeidsgiver å utstede yrkesskadeerklæring eller ikke ønsker å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med yrkesskaden? Jeg har ikke overtrådt sikkerhetsreglene på arbeidsplassen. Kan du hjelpe meg?

Dessverre er slike situasjoner ganske vanlige i forbindelse med arbeidsulykker. I dette tilfellet vil vi sørge for at et spesialisert advokatfirma representerer deg, ta direkte kontakt med arbeidsgiveren og be dem om å utstede en skadejournal. Vi overtar deretter alle forhandlinger med arbeidsgiveren og forsikringsselskapet for å få en rettferdig erstatning for yrkesskaden din.

Medisinsk feilbehandling

Hva betyr non lege artis?

En non lege artis praksis er ikke bokstavelig forklart eller definert i noen lovgivning. Generelt anses imidlertid non lege artis å være en leges handling i strid med reglene i helsetjenesteloven og i strid med de faglige standarder som er fastsatt i konvensjonen om menneskerettigheter og biomedisin, eller i strid med legeforeningens generelle regler eller yrkesorganisasjonenes regler og forskrifter. Hvorvidt en handling er non lege artis, med andre ord uredelighet begått av en lege, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, der alle sider av saken tas i betraktning. På bakgrunn av det foregående er det derfor klart at sakkyndige uttalelser vil spille en avgjørende rolle i denne type saker.

Jeg har mistanke om feilbehandling, hvordan skal jeg gå frem? Har du erfaring med slike tilfeller, og kan du hjelpe meg?

Vår spesialitet er personskadesaker som følge av medisinsk feilbehandling. I slike tilfeller vil vi samarbeide med et ekspertvitne for å verifisere, basert på relevante medisinske journaler, om det har forekommet en medisinsk feilbehandling og om skaden din har direkte årsakssammenheng med denne feilbehandlingen. Vi vil gi deg et dedikert advokatfirma og foreta en punktvis vurdering av dine smerter, varige men og andre krav. Deretter vil vi begynne å forhandle om erstatning på dine vegne, først i minnelighet og, i situasjoner der motparten ikke er villig til å gjøre noe, gjennom domstolene.

Hvilke spesifikke krav har jeg for skader forårsaket av en medisinsk prosedyre?

I tilfeller hvor det foreligger feilbehandling i forbindelse med en medisinsk prosedyre eller medisinsk behandling, kan skadelidte søke erstatning for:
– Smerte
– Kostnader knyttet til medisinsk behandling
– Tapt fortjeneste
– Svekkelse av sosialt liv

Kontakt oss

Vi vil vurdere saken din kostnadsfritt og kommer deretter tilbake til deg.

Fyll gjerne ut vårt uforpliktende skjema og gi en kort beskrivelse av saken din. Deretter vil vi kostnadsfritt vurdere om du har krav på erstatning for personskade, bli enige om hvordan vi skal gå frem og håndtere saken på dine vegne.