Hopp til innholdet

Kompenzo

Flag_of_Norway_Flat_Round_Corner-64x64

Beskyttelse av personopplysninger

1. Innledende bestemmelser

1.1. Denne personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning nr. 2016/679, personvernforordningen («personvernforordningen»).

1.2. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere kunder og potensielle kunder («kunder») hos Kompenzo, s.r.o. , et selskap etablert og eksisterende i henhold til tsjekkisk lov, med hovedkontor på Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ 019 69 323, registrert i handelsregisteret som føres av byretten i Praha, seksjon C, fil 213784 («selskapet»), om selskapets innsamling og behandling av personopplysninger.

1.3. Selskapet anser alle personopplysninger om kunden som strengt konfidensielle.

2. Retningslinjer for personvern

2.1. Ved behandling av personopplysninger er selskapet særlig bundet av følgende prinsipper:
2.1.1. Personopplysninger skal behandles korrekt og på en lovlig og transparent måte;
2.1.2. Personopplysninger skal bare samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og legitime formål og skal ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene;
2.1.3. Personopplysninger kan bare behandles i den utstrekning det er nødvendig i forhold til det aktuelle formålet;
2.1.4. Ved behandling av personopplysninger er det nødvendig å ta hensyn til deres nøyaktighet;
2.1.5. Personopplysninger kan bare oppbevares i nødvendig tid; og
2.1.6. Personopplysninger må behandles under passende sikkerhet.

3. Informasjon til kunder

Selskapet gir kundene følgende informasjon om behandling av personopplysninger:

3.1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

3.1.1. Administratoren, dvs. den som samler inn og er ansvarlig for opplysningene, er selskapet. Selskapets kontaktadresse er oppført ovenfor, og annen kontaktinformasjon finnes på nettstedet www.kompenzo.com.

3.2. Kommisjonær for beskyttelse av personopplysninger

3.2.1. Personvernombudet for personopplysninger er Ing. M.Sc. David Hanel, e-post: info@klblegal.cz.

3.3. Behandlingsformål og deres rettslige grunnlag

3.3.1. Selskapet behandler personopplysninger med det formål å levere rådgivnings- og meklingstjenester til kunder, dvs. hovedsakelig for å oppfylle kontrakten og, basert på kundens samtykke, også for markedsføringsformål. Kunden har rett til når som helst å trekke tilbake sitt uttrykkelige samtykke.
3.3.2. Selskapet behandler personopplysninger for å kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser overfor Kundene på en realistisk måte – dette er Kundens identifikasjons- og kontaktopplysninger, som for- og etternavn, fødselsdato, bostedsadresse, e-postadresse eller telefonnummer, eller nummeret på Kundens bankkonto. I liten grad, og kun på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra
samtykke fra Kunden, behandler Selskapet også personopplysninger for markedsføringsformål.

3.4. Forpliktelse til å oppgi personopplysninger

3.4.1. Selskapet kan ikke inngå et kontraktsforhold med en person som nekter å oppgi personopplysninger i den utstrekning loven krever det.
Hvis kunden nekter å utlevere de aktuelle opplysningene, kan selskapet ikke inngå noe kontraktsforhold med ham eller er tvunget til å avslutte det eksisterende kontraktsforholdet med ham.
3.4.2. Kunden er ikke forpliktet til å gi Selskapet samtykke til behandling av personopplysninger for markedsføringsformål. Hvis Kunden nekter å gi dette samtykket, vil manglende samtykke ikke ha noen innvirkning på opprettelsen og varigheten av kontraktsforpliktelsen.

3.5. Arkiveringsperiode

3.5.1. Selskapet arkiverer Kundens personopplysninger i den perioden som er nødvendig med tanke på formålet de ble innhentet for. Selskapet er forpliktet til å oppbevare Kundens dokumentasjon og arkiv i en periode på fem (5) år fra opphør av formålet med behandlingen av Kundens personopplysninger.

3.6. Kategorier av mottakere av personopplysninger

3.6.1. Personopplysninger behandles primært direkte av Selskapet. I noen tilfeller kan Kundens personopplysninger utleveres i forbindelse med en avtale om levering av konsulent- og formidlingstjenester knyttet til inndrivelse av erstatning for skade på Kundens helse til andre mottakere. En slik mottaker kan da være et advokatfirma, en sakkyndig eller en oversetter. Selskapet utleverer kun personopplysninger til andre mottakere i den grad det er nødvendig.

3.7. Overføring av personopplysninger til tredjeland

3.7.1. Selskapet forventer ingen primær overføring av personopplysninger til land utenfor EU.
3.7.2. Ved unntaksvis overføring av personopplysninger til land utenfor EU bruker selskapet EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler.

4. Kundens rettigheter

4.1. Den primære innehaveren av personopplysningene er alltid kunden, og som sådan har kunden de rettighetene til personopplysningene som er oppført nedenfor, og som er nærmere spesifisert i personvernforordningen.

4.2. Rett til tilgang til personopplysninger

4.2.1. Kunden har rett til å få en bekreftelse fra selskapet om hvorvidt selskapet behandler personopplysninger om ham, og rett til å få tilgang til disse opplysningene og informasjon om dem.

4.3. Rett til korrigering eller tilføyelse

4.3.1. Kunden kan be om retting eller supplering av sine personopplysninger. Selskapet er forpliktet til å etterkomme kundens anmodning i berettigede tilfeller.

4.4. Rett til sletting

4.4.1. Kunden har rett til å be selskapet om å slette personopplysningene sine hvis noen av de juridiske grunnene for sletting foreligger.

4.5. Rett til begrensning av behandling

4.5.1. Hvis det er usikkerhet knyttet til riktigheten eller lovligheten av behandlingen av personopplysninger, kan Kunden be Selskapet om midlertidig å begrense behandlingen av personopplysningene.

4.6. Rett til dataportabilitet

4.6.1. Hvis de juridiske forutsetningene er oppfylt, har kunden rett til å be om å få utlevert sine personopplysninger fra selskapet i et maskinlesbart format og rett til å be om at disse opplysningene overføres til en annen administrator.

4.7. Rett til å protestere

4.7.1. Kunden har rett til, av grunner knyttet til hans/hennes spesifikke situasjon (og når som helst i forbindelse med direkte markedsføring), å motsette seg selskapets behandling av hans/hennes personopplysninger.
personopplysninger av Selskapet. Med mindre det foreligger tungtveiende legitime grunner for behandlingen, vil Selskapet ikke behandle Kundens personopplysninger videre. Den autoriserte medarbeideren i Selskapet, Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-post: info@kompenzo.com.

4.8. Rett til å sende inn en klage

4.8.1. Alle kunder har rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet i EU hvis de mener at behandlingen av deres personopplysninger er i strid med personopplysningsloven og/eller personvernforordningen. Tilsynsmyndigheten i Tsjekkia er Office for the Protection of Personal Data, med hovedkontor i Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Avsluttende bestemmelser

5.1. Selskapet har når som helst rett til ensidig å endre retningslinjene for beskyttelse av personopplysninger.
5.2. Denne personvernerklæringen trer i kraft 1. september 2023.