Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

1.2. Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie klientom i potencjalnym klientom („Klienci”) Kompenzo, s.r.o. , spółki założonej i istniejącej zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem Letenská 121/8, 118 00 Praga 1, IČ 019 69 323, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, plik 213784 („Spółka”), w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

1.3. Spółka uznaje wszystkie dane osobowe Klienta za ściśle poufne.

2. Polityka prywatności

2.1. Przetwarzając dane osobowe, Spółka kieruje się w szczególności następującymi zasadami:
2.1.1. Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i przejrzysty;
2.1.2. Dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w konkretnych, wyraźnie określonych i zgodnych z prawem celach i nie mogą być dalej przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami;
2.1.3. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu;
2.1.4. Podczas przetwarzania danych osobowych konieczne jest uwzględnienie ich dokładności;
2.1.5. Dane osobowe mogą być przechowywane wyłącznie przez niezbędny okres; oraz
2.1.6. Dane osobowe muszą być przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

3. Informacje dla Klientów

Spółka przekazuje Klientom następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

3.1. Administrator danych osobowych

3.1.1. Administratorem, tj. podmiotem gromadzącym dane i odpowiedzialnym za nie, jest Spółka. Adres kontaktowy Spółki jest podany powyżej; inne dane kontaktowe są podane na stronie internetowej www.kompenzo.com.

3.2. Inspektor ochrony danych osobowych

3.2.1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest inż. David Hanel, e-mail: info@klblegal.cz.

3.3. Cele przetwarzania i ich podstawa prawna

3.3.1. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług doradczych i mediacyjnych na rzecz Klientów, tj. głównie w celu realizacji umowy, a na podstawie zgody Klienta również w celach marketingowych. Klient jest uprawniony do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
3.3.2. Spółka przetwarza dane osobowe, aby móc realnie wypełniać swoje zobowiązania umowne wobec Klientów – są to dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu czy numer rachunku bankowego Klienta. Marginalnie i wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Klienta
zgody Klienta, Spółka przetwarza również dane osobowe w celach marketingowych.

3.4. Obowiązek podania danych osobowych

3.4.1. Spółka nie może nawiązać stosunku umownego z osobą, która odmawia podania danych osobowych w zakresie wymaganym przez prawo.
Jeśli Klient odmówi ujawnienia przedmiotowych danych, Spółka nie może nawiązać z nim żadnego stosunku umownego lub jest zmuszona rozwiązać z nim istniejący stosunek umowny.
3.4.2. Klient nie jest zobowiązany do udzielenia Spółce zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Jeśli Klient odmówi udzielenia takiej zgody, nieudzielenie zgody nie będzie miało wpływu na powstanie i czas trwania zobowiązania umownego.

3.5. Okres archiwizacji

3.5.1. Spółka archiwizuje dane osobowe Klientów przez okres niezbędny ze względu na cel, w jakim zostały pozyskane. Spółka jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji i akt Klienta przez okres pięciu (5) lat od ustania celu przetwarzania danych osobowych Klienta.

3.6. Kategorie odbiorców danych osobowych

3.6.1. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim bezpośrednio przez Spółkę. W niektórych przypadkach dane osobowe Klienta mogą być przekazywane na potrzeby umowy o świadczenie usług doradczych i pośrednictwa związanych z dochodzeniem odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu Klienta na rzecz innych beneficjentów. Takim odbiorcą może być wówczas kancelaria prawna, biegły lub tłumacz. Spółka ujawnia dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie w niezbędnym zakresie.

3.7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

3.7.1. Spółka nie przewiduje przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej.
3.7.2. W przypadku wyjątkowego przekazywania danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej Spółka stosuje wzorcowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

4. Prawa Klientów

4.1. Głównym posiadaczem danych osobowych jest zawsze Klient i jako taki ma prawa do swoich danych osobowych wymienionych poniżej i określonych bardziej szczegółowo w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.

4.2. Prawo dostępu do danych osobowych

4.2.1. Klient ma prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych i informacji na ich temat.

4.3. Prawo do korekty lub uzupełnienia

4.3.1. Klient może zażądać poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych. Spółka jest zobowiązana do zastosowania się do żądania Klienta w uzasadnionych przypadkach.

4.4. Prawo do usunięcia danych

4.4.1. Klient ma prawo zażądać od Spółki usunięcia swoich danych osobowych, jeśli podano którykolwiek z prawnych powodów usunięcia.

4.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

4.5.1. W przypadku niepewności co do dokładności lub legalności przetwarzania danych osobowych, Klient może zażądać od Spółki tymczasowego ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

4.6. Prawo do przenoszenia danych

4.6.1. Jeśli spełnione są przesłanki prawne, Klient ma prawo zażądać od Spółki swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi.

4.7. Prawo do sprzeciwu

4.7.1. Klient ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (a w przypadku marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie), sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez Spółkę.
danych osobowych przez Spółkę. O ile nie istnieją poważne uzasadnione powody przetwarzania, Spółka nie przetwarza dalej danych osobowych Klienta, o których mowa. Upoważniony pracownik Spółki, Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-mail: info@kompenzo.com.

4.8. Prawo do złożenia skargi

4.8.1. Każdy Klient ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w Unii Europejskiej, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza ustawę o ochronie danych osobowych i/lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Firma jest uprawniona do jednostronnej zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie.
5.2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.