Preskočiť na obsah

Kompenzo

Flag_of_Slovakia_Flat_Round_Corner-64x64

Časté otázky

Tu nájdete odpovede na vaše otázky. Ak tu odpoveď na svoju otázku nenájdete, alebo si želáte čokoľvek objasniť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.
 

Všeobecné otázky

Čo ponúkate a aké sú finančné alebo iné riziká spolupráce s vami?

Pri spolupráci s nami neexistujú žiadne skryté riziká. Úvodná konzultácia a analýza prípadu je bezplatná. Naša spoločnosť ponúka svojim klientom vysoký komfort a istotu pri následnom vymáhaní odškodnenia. V rámci našich komplexných služieb poskytujeme klientom služby špecializovanej advokátskej kancelárie, spolupracujúcich znalcov a ďalších odborníkov. Naša spolupráca s klientmi je založená na princípe „žiadna výhra, žiadna odmena“, t. j. dohodnutá odmena sa čerpá len z úspešne vymoženého odškodnenia. V prípade, že odškodnenie nebude vymožené, nebudeme však od vás požadovať žiadnu odmenu.

Ako mi môžete pomôcť s kompenzáciou? Prečo by ste ma mali zastupovať? Vyplnené formuláre môžem zaniesť do poisťovne sám a poisťovňa mi bez problémov zaplatí.

V týchto situáciách je dôležité si uvedomiť, že poisťovňa nie je vaším partnerom, ale protistranou. Nie je preto v záujme poisťovne plniť nároky v maximálnej možnej miere, pretože poisťovňa vždy chráni predovšetkým svoje vlastné záujmy. Z našich skúseností vieme, že poisťovňa zvyčajne plní v základnom rozsahu, a preto sa snaží prípad čo najrýchlejšie uzavrieť. Zvyčajne však neinformuje poškodeného o ďalších nárokoch, ktoré si zanedbal alebo si ich uplatnil len čiastočne. Často ide o vysoké sumy, ktoré neraz prevyšujú aj základné vyplatené odškodnenie. S nami si môžete byť istí, že ste dostali maximálne možné odškodnenie.

Ošetrujúci lekár nechce vyplniť formulár o bolestnom a sťaženi spoločenského uplatnenia. Môžem sa na vás obrátiť?

Áno, všetkým klientom poskytujeme posúdenie ich nárokov starostlivo vybranými spolupracujúcimi odborníkmi v danej oblasti. Zo skúseností vieme, že aj v prípadoch, keď je lekár ochotný vyplniť formuláre, často ich neúmyselne vyplní nesprávne a v konečnom dôsledku vás môže pripraviť o vysoké sumy odškodnenia. Pri spolupráci s nami si teda môžete byť istí, že všetky nároky budú ocenené správne a v primeranej výške.

Dopravné nehody

Čo možno vymáhať z povinného ručenia?

Ak sa stanete poškodeným pri nezavinenej dopravnej nehode, máte z povinného ručenia vozidla, ktorým došlo k spôsobeniu dopravnej nehody, nárok na náhradu škody na vozidle, náhradu vecnej škody (napr. poškodené oblečenie, telefón) a v prípade utrpenia ujmy na zdraví môžete požadovať odškodnenie ujmy na zdraví.

Ak ste sa zranili pri dopravnej nehode, ktorú ste nezavinili, máte nárok z povinného zákonného poistenia vozidla, ktoré nehodu spôsobilo, na náhradu škody na majetku (napr. poškodené oblečenie, telefón) a v prípade, že ste utrpeli ujmu na zdraví, na náhradu škody na zdraví.

V prípade ujmy na zdraví môžete požadovať náhradu za bolesť, ktorú ste doteraz utrpeli, náklady na zdravotnú starostlivosť (lekárske ošetrenie, cestovné do zdravotných zariadení, náklady na starostlivosť o nepoistenú osobu), stratu výrobku a v prípade trvalejšieho poškodenia aj sťaženie spoločenského uplatnenia.

Ako vyplniť záznam o dopravnej nehode?

Ak pri nehode, ktorej ste boli účastníkom, nevznikla škoda na vozidlách presahujúca 4 000€, nevznikla škoda na majetku tretích osôb a nebola pri nej zranená alebo dokonca usmrtená žiadna osoba, nie ste povinný privolať na miesto nehody políciu. Na druhej strane ste v týchto prípadoch zo zákona povinní vypracovať spoločnú správu o nehode. Zákon vyžaduje, aby záznam obsahoval identifikáciu miesta a času nehody, účastníkov a zúčastnených vozidiel, príčinu, priebeh a následky nehody. Pokiaľ dokument obsahuje uvedené náležitosti, môžete si vyhotoviť vlastný záznam. Oveľa vhodnejšie je však použiť štandardizovaný formulár s názvom „Záznam o dopravnej nehode“. Přečítajte si celý článok: Ako vyplniť záznam o dopravnej nehode.

Ako prebieha vyšetrovanie dopravnej nehody?

Závažnosť zranení, ktoré obeť utrpela pri dopravnej nehode, zvyčajne rozhoduje o tom, či sa nehoda a konanie vinníka budú riešiť ako priestupok alebo trestný čin. Dôležitým hľadiskom je aj určenie, akú významnú povinnosť v cestnej premávke vinník porušil. Pri vyšetrovaní dopravnej nehody sa zvyčajne ustanoví znalec z odboru cestnej dopravy, ktorý určí priebeh nehody, a znalec z odboru zdravotníctva, ktorý určí rozsah zranení súvisiacich s nehodou. Na základe vykonaných dôkazov policajný orgán zvyčajne rozhodne, či sa priestupok bude posudzovať ako trestný čin, a následne stíha vinníka alebo postúpi vyšetrovanie dopravnej nehody správnemu orgánu na rozhodnutie. Prečítajte si viac v článku, ktorý sme napísali: Ako prebieha vyšetrovanie dopravnej nehody? 

Aké sú minimálne limity poistného plnenia?

Podľa zákona o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú minimálne limity poistného plnenia 1,5 mil. € za každú zranenú alebo usmrtenú osobu a 1,5 mil. € za škody na majetku pre všetkých poškodených. Ak si nárok na poistné plnenie uplatní viac poškodených a súčet všetkých súm je vyšší ako limit poistného plnenia uvedený v poistnej zmluve, poistné plnenie pre každého poškodeného sa pomerne znižuje podľa limitu v poistnej zmluve.

Má spolucestujúci tiež nárok na náhradu škody?

Ak ako spolujazdec utrpíte pri dopravnej nehode zranenia bez toho, aby ste sami porušili pravidlá cestnej premávky (napríklad tým, že ste neboli pripútaný bezpečnostným pásom), máte za každých okolností nárok na náhradu škody z povinného poistenia vinníka. Platí to aj v prípade, ak bol vinný vodič vozidla, v ktorom ste sedeli ako spolujazdec. Nezáleží na tom, či je vodičom váš partner, príbuzný, osoba vám inak blízka alebo naopak osoba vám prakticky neznáma. Ak ste spolujazdcom vinníka, ste rovnako obeťou dopravnej nehody. Keďže vodiči sú zo zákona povinní platiť povinné zmluvné poistenie, môžete žiadať náhradu škody priamo od poisťovne vodiča. Preto sa nebojte, ak utrpíte zranenia pri dopravnej nehode spôsobenej neopatrnosťou vášho blízkeho, uplatniť si nárok na náhradu ujmy na zdraví voči jeho poisťovni. Odškodnenie je tak možné bez ďalšieho potrestania vinníka nehody.

Pri dopravnej nehode zomrela osoba blízká. Na čo presne mám nárok?

Strata milovanej osoby je tragickou udalosťou v živote každého človeka, ktorú samozrejme nemožno nijako odčiniť. Ak však v dôsledku dopravnej nehody stratíte manžela, partnera, rodiča, potomka, súrodenca alebo inú blízku osobu, máte právo požadovať od poisťovne vinníka nehody primerané odškodnenie za duševné utrpenie, náklady na pohreb alebo v niektorých prípadoch pozostalostnú úrazovú rentu. Za štandardnú náhradu za duševné utrpenie možno považovať:

 

33 700€, ak k úmrtiu blízkej osoby došlo v roku 2023

31 600€, ak k úmrtiu blízkej osoby došlo v roku 2022

29 500€, ak k úmrtiu blízkej osoby dôjde v roku 2021

Chápeme, že strata partnera alebo blízkeho príbuzného je skutočne veľmi ťažká situácia. Naším cieľom je uľahčiť vám túto životnú etapu, získať pre vás primerané odškodnenie a pomôcť vám prekonať to najhoršie. Dovoľte nám, aby sme vám poskytli profesionálnu pomoc a starostlivosť, ktorú si zaslúžite. Kontaktujte nás a my sa postaráme o všetko, čo potrebujete.

Aká je hodnota bolestného pri autonehode?

Nárok na odškodnenie vyplýva z Občianskeho zákonníka a jeho výpočet vychádza z Metodiky Najvyššieho súdu pre odškodnenie nemajetkovej ujmy na zdraví, pričom tento hodnotiaci materiál stanovuje pre každú ujmu na zdraví určitý počet bodov. Hodnota jedného bodu sa líši podľa roku, v ktorom došlo k úrazu alebo operácii. Ak poškodený utrpí rozsiahlejšie zranenia, body za jednotlivé zranenia sa sčítajú. Hodnota jedného bodu pre zranenia, ku ktorým došlo v roku 2023, je 17€. Ako ilustračný príklad možno uviesť podvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice, ktoré je v Metodike ohodnotené 30 bodmi. Pre toto zranenie je teda bolestné v roku 2023 vo výške 510€.

Mám právo na odškodnenie v prípade nehody vo verejnej doprave?

Ak ste sa stali účastníkom nehody vo verejnej doprave (autobusy, vlaky atď.) a v dôsledku nehody ste utrpeli ujmu na zdraví, máte nárok na rovnaké odškodnenie ako pri bežnej dopravnej nehode – konkrétne na náhradu za bolesť, ktorú ste utrpeli, a na náhradu nákladov spojených s vašou zdravotnou starostlivosťou (napr. náklady na lieky, rehabilitáciu, ale aj náklady na cestu do zdravotníckeho zariadenia v súvislosti so zranením). Zahŕňa aj stratu zárobku alebo sťaženie spoločenského uplatnenia (trvalé následky). V prvom rade možno uvedené odškodnenie požadovať od poisťovne vozidla, ktoré nehodu spôsobilo; v takýchto prípadoch sa odškodnenie hradí z tzv. povinného zmluvného poistenia zodpovednosti. Alternatívne možno náhradu škody požadovať aj od poisťovateľa príslušného dopravného prostriedku (napr. autobusu), ktorý bol účastníkom nehody, ale nezavinil ju, v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti.

Pracovné úrazy

Čo sa rozumie pod pojmom pracovný úraz?

Pracovný úraz je akékoľvek poškodenie zdravia zamestnanca (vrátane smrti), ku ktorému došlo v dôsledku plnenia pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi. Pracovný úraz sa môže stať každému, dokonca aj tým, ktorí vykonávajú zdanlivo úplne bezpečnú prácu. Pracovným úrazom môže byť napríklad podvrtnutý členok spôsobený pádom zo schodov na ceste do marketingového oddelenia.

A čo úrazy na ceste do práce a z práce? A čo úrazy počas pracovnej cesty?

Ak sa úraz stal na ceste na pracovisko alebo po opustení pracoviska po pracovnom čase, nie je tu súvislosť s plnením pracovných povinností a úraz sa nepovažuje za pracovný. Na druhej strane, ak sa úraz stane na ceste na pracovné stretnutie alebo na pracovnej ceste, je to pri plnení pracovných povinností, takže existuje súvislosť s výkonom práce a tieto úrazy možno považovať za pracovné.

Zamestnávateľ nechce vystaviť záznam o pracovnom úraze alebo nechce začať platiť za pracovný úraz? Neporušil som bezpečnosť pri práci. Môžete mi pomôcť?

Podobné situácie sú, žiaľ, pri pracovných úrazoch pomerne časté. V takýchto prípadoch zabezpečíme zastupovanie špecializovanou advokátskou kanceláriou, nadviažeme komunikáciu priamo so zamestnávateľom a požiadame ho o vystavenie záznamu o úraze. Potom prevezmeme všetky rokovania so zamestnávateľom a poisťovňou s cieľom vymôcť spravodlivé odškodnenie za váš pracovný úraz.

Aká je hodnota bodu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania?

Spôsob výpočtu náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania vychádza z nariadenia vlády č. 276/2015 Z. z. Toto nariadenie predovšetkým stanovuje bodové ohodnotenie jednotlivých úrazov a chorôb z povolania, ako aj hodnotu bodu. Pri určovaní výšky odškodnenia sa bodová hodnota úrazu alebo choroby vynásobí bodovou hodnotou.S prvým januárom 2023 došlo k výraznej zmene bodovej hodnoty pracovných úrazov a chorôb z povolania. Pred rokom 2023 bola hodnota bodu stanovená na 10,50€ za bod. Ak by ste teda utrpeli úraz, napríklad posunutú zlomeninu bedrového kĺbu (trieštivú na oboch stranách), ktorá je v nariadení vlády ohodnotená 200 bodmi, vaša náhrada za bolesť by bola 50 000 Kč, keďže hodnota bodu bola stanovená na 10,50€ za bod. Od roku 2023 však platí nové pravidlo, že hodnota bodu sa určuje ako 1 % priemernej mzdy v roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla povinnosť vykonať hodnotenie bolesti a zdravotného postihnutia.

Považuje sa COVID-19 za chorobu z povolania?

COVID-19 môže byť aj chorobou z povolania. To je typický prípad napríklad učiteľov, ktorí sa preukázateľne nakazili touto chorobou pri kontakte so študentmi, t. j. pri výkone svojej práce. Radi sa podrobne pozrieme na váš konkrétny prípad a posúdime možnosti spolupráce.

Pochybenie zdravotníka

Čo znamená non lege artis?

Postup non lege artis nie je doslovne vysvetlený ani definovaný v žiadnom právnom predpise. Vo všeobecnosti sa však za non lege artis považuje konanie lekára, ktorý koná v rozpore s pravidlami obsiahnutými v zákone o zdravotnej starostlivosti a v rozpore s profesijnými štandardmi stanovenými v Dohovore o ľudských právach a biomedicíne alebo koná v rozpore so všeobecnými predpismi Slovenskej lekárskej komory alebo dokonca v rozpore s pravidlami a stanovami odborných spoločností. To, či je skutok non lege artis, t. j. pochybenie lekára, sa bude musieť posudzovať individuálne s prihliadnutím na všetky aspekty prípadu. Na základe uvedeného je teda zrejmé, že v tejto skupine prípadov budú rozhodujúcu úlohu zohrávať znalecké posudky.

Mám podozrenie na pochybenie lekára, ako mám postupovať? Máte skúsenosti s takýmito prípadmi a môžete mi pomôcť?

Špecializujeme sa aj na prípady ujmy na zdraví v dôsledku lekárskeho pochybenia. V týchto prípadoch budeme spolupracovať so znalcom, aby sme na základe príslušných lekárskych záznamov overili, či došlo k nesprávnemu lekárskemu postupu a či je vaše zranenie v priamej príčinnej súvislosti s týmto nesprávnym postupom. Poskytneme vám špecializovanú advokátsku kanceláriu a necháme bodovo posúdiť vaše odškodnenie za bolesť, trvalé poškodenie zdravia a ďalšie nároky. Potom začneme vo vašom mene rokovať o odškodnení, najprv mimosúdne a v situáciách, keď druhá strana nie je ochotná plniť, súdnou cestou.

Aké konkrétne nároky mám v prípade zranení spôsobených lekárskym zákrokom?

V prípadoch nesprávneho lekárskeho zákroku alebo poskytnutia lekárskej starostlivosti môžu obete žiadať o odškodnenie za:

– Bolestné

– Náklady spojené s liečbou

– Ušlý zisk

– Sťaženie spoločenského uplatnenia

Kontaktujte nás

Váš nárok bezplatne posúdime a pokúsime sa vám pomôcť.

Nezáväzne vyplňte náš jednoduchý formulár a uveďte stručný opis vášho prípadu. Následne bezplatne posúdime, či máte nárok na odškodnenie ujmy na zdraví, dohodneme sa na ďalšom postupe a budeme sa prípadom komplexne zaoberať vo vašom mene.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1