Preskočiť na obsah

Kompenzo

Flag_of_Slovakia_Flat_Round_Corner-64x64

Ochrana osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR„).

1.2 Účelom týchto Zásad je poskytnúť klientom a potenciálnym klientom (ďalej len „klienti„) spoločnosti Kompenzo, s.r.o., založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČO 019 69 323, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 213784 (ďalej len „spoločnosť„), informácie o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťou.

1.3 Spoločnosť považuje všetky osobné údaje Klienta za prísne dôverné.

2. Zásady ochrany osobných údajov

2.1 Spoločnosť sa pri spracúvaní osobných údajov riadi najmä nasledujúcimi zásadami:
2.1.1. Osobné údaje musia byť spracúvané korektne, zákonným a transparentným spôsobom;
2.1.2. osobné údaje sa môžu zhromažďovať len na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný;
2.1.3. osobné údaje sa môžu spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k danému účelu;
2.1.4. pri spracúvaní osobných údajov sa musí zohľadňovať ich presnosť;
2.1.5. osobné údaje sa môžu uchovávať len počas nevyhnutného obdobia a
2.1.6. osobné údaje sa musia spracúvať za primeraného zabezpečenia.

3. Informácie pre klientov

3. Informácie pre klientov

Spoločnosť poskytuje klientom nasledujúce informácie o spracovaní osobných údajov:

3.1. Správca osobných údajov

3.1.1. Kontaktná adresa Spoločnosti je uvedená vyššie; ďalšie kontaktné údaje nájdete na www.kompenzo.com.

3.2. Úradník pre ochranu osobných údajov

3.2.1. Úradníkom pre ochranu osobných údajov je Ing. Mgr. David Hanel, e-mail: info@klblegal.cz.

3.3 Účely spracúvania a ich právny základ

3.3.1 Spoločnosť spracúva osobné údaje na účely poskytovania poradenských a sprostredkovateľských služieb Klientom, t. j. najmä na účely plnenia zmluvy a na základe súhlasu Klienta aj na marketingové účely. Klient je oprávnený svoj výslovný súhlas kedykoľvek odvolať.
3.3.2 Spoločnosť spracúva osobné údaje, aby mohla reálne plniť svoje zmluvné záväzky voči Klientom – ide o identifikačné a kontaktné údaje Klienta, ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail alebo telefónne číslo, prípadne číslo bankového účtu Klienta. Okrajovo a len na základe výslovného
súhlasu Klienta spracúva Spoločnosť osobné údaje aj na marketingové účely.

3.4 Povinnosť poskytnúť osobné údaje

3.4.1 Spoločnosť nevstúpi do zmluvného vzťahu s osobou, ktorá odmietne poskytnúť osobné údaje v zákonom stanovenom rozsahu.
Ak Klient odmietne poskytnúť takéto údaje, Spoločnosť s ním neuzavrie žiadny zmluvný vzťah alebo bude nútená ukončiť existujúci zmluvný vzťah s Klientom.
3.4.2 Klient nie je povinný udeliť Spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Ak Klient odmietne takýto súhlas udeliť, vznik a trvanie zmluvného záväzku nie je neudelením súhlasu dotknuté.

3.5 Doba archivácie

3.5.1 Spoločnosť archivuje osobné údaje Klientov po dobu, ktorá je nevyhnutná vo vzťahu k účelu, na ktorý boli získané. Spoločnosť uchováva dokumentáciu a spis Klienta po dobu piatich (5) rokov od skončenia účelu spracúvania osobných údajov Klienta.

3.6 Kategórie príjemcov osobných údajov

3.6.1 Osobné údaje spracúva predovšetkým priamo Spoločnosť. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje Klienta poskytnuté iným príjemcom na účely zmluvy o poskytovaní poradenských a sprostredkovateľských služieb súvisiacich s nárokom Klienta na náhradu škody na zdraví.Takýmto príjemcom môže byť advokátska kancelária, súdny znalec alebo prekladateľ. Spoločnosť poskytuje osobné údaje iným príjemcom len v nevyhnutnom rozsahu.

3.7 Prenos osobných údajov do tretích krajín

3.7.1 Spoločnosť nepredpokladá žiadne prvé prenosy osobných údajov do krajín mimo Európskej únie.

3.7.2 V prípade výnimočného prenosu osobných údajov do krajín mimo Európskej únie Spoločnosť používa vzorové zmluvné doložky Európskej komisie.

4.Práva klientov

4.1 Klient je vždy primárnym nositeľom osobných údajov a ako taký má vo vzťahu k svojim osobným údajom práva uvedené nižšie a bližšie špecifikované vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.4.2 Právo na prístup k osobným údajom

4.2.1 Klient má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a právo na prístup k týmto údajom a informáciám o nich.

4.3 Právo na opravu alebo doplnenie

4.3.1 Klient môže požiadať o opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov. Spoločnosť je povinná žiadosti Klienta vyhovieť, ak je oprávnená.

4.4 Právo na vymazanie

4.4.1 Klient má právo požiadať Spoločnosť o vymazanie svojich osobných údajov, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov na vymazanie.

4.5 Právo na obmedzenie spracúvania

4.5.1 V prípade pochybností o presnosti alebo zákonnosti spracúvania osobných údajov môže Klient požiadať Spoločnosť o dočasné obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov.

4.6 Právo na prenosnosť údajov

4.6.1 Ak sú splnené zákonné predpoklady, Klient má právo požadovať od Spoločnosti svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi.

4.7 Právo na námietku

4.7.1 Klient má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie (a v prípade priameho marketingu kedykoľvek). právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou. Ak neexistujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, Spoločnosť nebude ďalej spracúvať predmetné osobné údaje Klienta.Oprávnený zamestnanec Spoločnosti, Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-mail: info@kompenzo.com.

4.8 Právo podať sťažnosť

4.8.1 Každý Klient má právo podať sťažnosť dozornému orgánu v Európskej únii, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore so Zákonom o ochrane osobných údajov a/alebo Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Záverečné ustanovenia

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť Zásady ochrany osobných údajov.
5.2 Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 1. septembra 2023.