Preskočiť na obsah

Kompenzo

Flag_of_Slovakia_Flat_Round_Corner-64x64

Pochybenie zdravotníka

Pochybilo zdravotnícke zariadenie, lekár či zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bola vám alebo vašim blízkym týmto konaním spôsobená ujma na zdraví? Máte nárok na finančnú kompenzáciu! 
spravny prst
Naša odmena je len 20% zo získaného odškodnenia.

V takom prípade vám poskytneme potrebný znalecký posudok a vymôžeme vašu pohľadávku voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Náhradu za ujmu na zdraví, ku ktorej došlo v dôsledku poskytnutia zdravotnej starostlivosti, je možné vymáhať za predpokladu, že konanie zdravotníckych pracovníkov nebolo v súlade s poznatkami lekárskej vedy a pravidlami príslušného odboru, t. j. konanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bolo v rozpore so zákonom.

K najzávažnejším pochybeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti dochádza najmä v pôrodníctve, kde sú následky protiprávneho konania zvyčajne fatálne pre dieťa, matku a celú rodinu. K pochybeniu lekára však môže dôjsť takmer v každej oblasti zdravotníctva, preto sa na nás neváhajte obrátiť s akýmkoľvek prípadom.

Znalecký posudok je absolútne nevyhnutným podkladom pre konanie a vymáhanie súvisiaceho odškodnenia na určenie postupu lege artis alebo non lege artis. V niektorých prípadoch sa na zabezpečenie tohto základu vyžaduje záloha, ale ďalší postup si nevyžaduje žiadne poplatky.

Kontaktujte nás

Váš nárok bezplatne posúdime a pokúsime sa vám pomôcť.

Nezáväzne vyplňte náš jednoduchý formulár a uveďte stručný opis vášho prípadu. Následne bezplatne posúdime, či máte nárok na odškodnenie ujmy na zdraví, dohodneme sa na ďalšom postupe a budeme sa prípadom komplexne zaoberať vo vašom mene.

Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

S čím vám môžeme pomôcť?

Odškodnenie za zranenia a trvalé následky

Utrpeli ste pri nehode nejaké zranenia alebo dokonca máte trvalé zdravotné následky? V každom prípade môžete mať nárok na náhradu ujmy na zdraví.

Príklady z praxe:

Kompenzácia v prípade smrti

Stratili ste partnera alebo príbuzného pri nehode? Môžete mať nárok na odškodnenie za duševné utrpenie, náklady na pohreb alebo pozostalostnú rentu.

Príklady z praxe:

 

Kompenzace za zranění a trvalé následky

Utrpěli jste při nehodě jakékoliv zranění, či se dokonce potýkáte strvalými zdravotními následky? V každém případě máte nárok na odškodnění újmy na zdraví.

Příklady z praxe:

Kompenzace za úmrtí

Přišli jste při nehodě o partnera či příbuzného? Máte nárok na odškodnění duševních útrap a dále na náhradu nákladů pohřbu, případně pozůstalostní rentu.

Příklady z praxe: