Skoči na vsebino

Kompenzo

Flag_of_Slovenia_Flat_Round_Corner-64x64

Varstvo osebnih podatkov

1. Uvodne določbe

1.1. Ta politika varstva osebnih podatkov je pripravljena na podlagi Uredbe št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, Splošne uredbe o varstvu podatkov (“Splošna uredba o varstvu podatkov”).

1.2. Namen tega pravilnika je strankam in potencialnim strankam (“stranke”) družbe Kompenzo, s.r.o. , ki je bila ustanovljena in obstaja po pravu Češke republike, s sedežem na naslovu Letenská 121/8, 118 00 Praga 1, ID: 019 69 323, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek C, vložek 213784 (“družba”), zagotoviti informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov s strani družbe.

1.3. Družba šteje vse osebne podatke stranke za strogo zaupne.

2. Politika zasebnosti

2.1. Pri obdelavi osebnih podatkov podjetje zavezujejo zlasti naslednja načela: 2.1.1. Osebne podatke je treba obdelovati pravilno ter na zakonit in pregleden način; 2.1.2. 2.1.2. Osebni podatki se lahko zbirajo le za posebne, izrecno navedene in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; 2.1.3. Osebni podatki se lahko obdelujejo le v obsegu, ki je potreben v zvezi z zadevnim namenom; 2.1.4. Pri obdelavi osebnih podatkov je treba upoštevati njihovo točnost; 2.1.5. Osebni podatki se lahko hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno; in 2.1.6. Osebne podatke je treba obdelovati ob ustreznem varovanju.

3. Informacije za stranke

Družba strankam zagotavlja naslednje informacije o obdelavi osebnih podatkov:

3.1. Upravljavec osebnih podatkov

3.1.1. Upravljavec, tj. tisti, ki zbira podatke in je zanje odgovoren, je družba. Kontaktni naslov Družbe je naveden zgoraj; drugi kontaktni podatki so navedeni na spletni strani www.kompenzo.com.

3.2. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov

3.2.1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Ing. David Hanel, e-pošta: info@klblegal.cz.

3.3. Nameni obdelave in njihova pravna podlaga

3.3.1. Družba obdeluje osebne podatke za namen zagotavljanja svetovalnih in posredniških storitev strankam, tj. predvsem za namen izpolnjevanja pogodbe in na podlagi privolitve stranke tudi za namene trženja. Stranka ima pravico kadar koli preklicati izrecno privolitev. 3.3.2. Družba obdeluje osebne podatke, da bi lahko realno izpolnila svoje pogodbene obveznosti do strank – to so identifikacijski in kontaktni podatki stranke, kot so ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, e-poštna ali telefonska številka ali številka bančnega računa stranke. Obrobno in le na podlagi izrecne soglasja stranke, družba obdeluje osebne podatke tudi za namene trženja.

3.4. Obveznost posredovanja osebnih podatkov

3.4.1. Družba ne sme skleniti pogodbenega razmerja z osebo, ki zavrne posredovanje osebnih podatkov v zakonsko predpisanem obsegu. Če stranka zavrne posredovanje zadevnih podatkov, družba z njo ne sme skleniti pogodbenega razmerja oziroma je prisiljena prekiniti obstoječe pogodbeno razmerje z njo. 3.4.2. Stranka ni dolžna dati Družbi soglasja za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja. Če stranka zavrne podelitev te privolitve, nepodelitev privolitve ne vpliva na nastanek in trajanje pogodbene obveznosti.

3.5. Obdobje arhiviranja

3.5.1. Družba arhivira osebne podatke strank toliko časa, kolikor je potrebno glede na namen, za katerega so bili pridobljeni. Družba je dolžna hraniti dokumentacijo in dosje strank še pet (5) let od prenehanja namena obdelave osebnih podatkov strank.

3.6. Kategorije prejemnikov osebnih podatkov

3.6.1. Osebne podatke v prvi vrsti neposredno obdeluje družba. V nekaterih primerih se lahko osebni podatki stranke posredujejo za namen pogodbe o opravljanju svetovalnih in posredniških storitev, povezanih z izterjavo odškodnine za škodo na zdravju stranke, drugim upravičencem. Takšen prejemnik je lahko v tem primeru odvetniška pisarna, izvedenec ali prevajalec. Družba razkrije osebne podatke drugim prejemnikom le v potrebnem obsegu.

3.7. Prenos osebnih podatkov v tretje države

3.7.1. Družba ne predvideva primarnega prenosa osebnih podatkov v države zunaj Evropske unije. 3.7.2. V primeru izjemnega prenosa osebnih podatkov v države zunaj Evropske unije družba uporablja vzorčna pogodbena določila Evropske komisije.

4. Pravice strank

4.1. Glavni imetnik osebnih podatkov je vedno stranka in ima kot taka pravice do svojih osebnih podatkov, ki so navedene spodaj in podrobneje opredeljene v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov.

4.2. Pravica do dostopa do osebnih podatkov

4.2.1. Stranka ima pravico od družbe dobiti potrditev, ali obdeluje njene osebne podatke, ter pravico do dostopa do teh podatkov in informacij o njih.

4.3. Pravica do popravka ali dopolnitve

4.3.1. Stranka lahko zahteva popravek ali dopolnitev svojih osebnih podatkov. Družba je dolžna stranki v upravičenih primerih ugoditi.

4.4. Pravica do izbrisa

4.4.1. Stranka ima pravico od družbe zahtevati, da izbriše njene osebne podatke, če je podan kateri od zakonskih razlogov za izbris.

4.5. Pravica do omejitve obdelave

4.5.1. V primeru negotovosti glede točnosti ali zakonitosti obdelave osebnih podatkov lahko stranka od družbe zahteva, da začasno omeji obdelavo njenih osebnih podatkov.

4.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

4.6.1. Če so izpolnjeni zakonski pogoji, ima stranka pravico od družbe zahtevati svoje osebne podatke v strojno berljivi obliki in pravico zahtevati prenos teh podatkov k drugemu upravljavcu.

4.7. Pravica do ugovora

4.7.1. Stranka ima iz razlogov, povezanih z njenim posebnim položajem (in v primeru neposrednega trženja kadar koli), pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov. podatkov s strani družbe. Če ne obstajajo resni zakoniti razlogi za obdelavo, Družba zadevnih osebnih podatkov stranke ne obdeluje več. Pooblaščeni uslužbenec družbe je Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-pošta: info@kompenzo.com.

4.8. Pravica do vložitve pritožbe

4.8.1. Vsaka stranka ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu v Evropski uniji, če meni, da obdelava njenih osebnih podatkov krši Zakon o varstvu osebnih podatkov in/ali Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Nadzorni organ v Češki republiki je Urad za varstvo osebnih podatkov s sedežem v Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz.

5. Končne določbe

5.1. Družba ima pravico kadar koli enostransko spremeniti politiko varstva osebnih podatkov. 5.2. Ta politika zasebnosti začne veljati na spletni strani __________ __, 2023.