Hoppa till innehåll

Kompenzo

Flag_of_Sweden_Flat_Round_Corner-64x64

Skydd av personuppgifter

1. Inledande bestämmelser

1.1. Denna policy för skydd av personuppgifter har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (”den allmänna dataskyddsförordningen”).

1.2. Syftet med denna policy är att ge kunder och potentiella kunder (”Kunder”) till Kompenzo, s.r.o. , ett företag som är etablerat och existerar enligt lagstiftningen i Tjeckien, med säte på Letenská 121/8, 118 00 Prag 1, IČ 019 69 323, registrerat i handelsregistret som förs av stadsdomstolen i Prag, avdelning C, akt 213784 (”Företaget”), om insamling och behandling av personuppgifter av Företaget … .

1.3. Företaget betraktar alla personuppgifter om Kunden som strikt konfidentiella.

2. Integritetspolicy

2.1. Vid behandling av personuppgifter är företaget särskilt bundet av följande principer:
2.1.1. Personuppgifter måste behandlas korrekt och på ett lagligt och transparent sätt;
2.1.2. Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål och får inte vidarebehandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
2.1.3. Personuppgifter får endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till ändamålet i fråga;
2.1.4. Vid behandling av personuppgifter är det nödvändigt att ta hänsyn till deras riktighet;
2.1.5. Personuppgifter får endast bevaras under nödvändig tid; och
2.1.6. Personuppgifter måste behandlas under lämplig säkerhet.

3. Information till kunder

Företaget tillhandahåller Kunderna följande information om behandlingen av personuppgifter:

3.1. Personuppgiftsansvarig

3.1.1. Administratör, dvs. den som samlar in och ansvarar för uppgifterna, är Företaget. Bolagets kontaktadress framgår ovan, övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan www.kompenzo.com.

3.2. Kommissionär för skydd av personuppgifter

3.2.1. Personuppgiftsombudet är ing. M.Sc. David Hanel, e-post: info@klblegal.cz.

3.3. Ändamålen med behandlingen och deras rättsliga grund

3.3.1. Företaget behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla konsult- och medlingstjänster till Kunder, dvs. huvudsakligen i syfte att fullgöra avtalet och baserat på Kundens samtycke, även i marknadsföringssyfte. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt uttryckliga samtycke.
3.3.2. Företaget behandlar personuppgifter för att på ett realistiskt sätt kunna uppfylla sina avtalsförpliktelser gentemot kunderna – detta är kundens identifierings- och kontaktuppgifter, såsom namn och efternamn, födelsedatum, bostadsadress, e-post eller telefonnummer eller numret på kundens bankkonto. Marginellt och endast på grundval av Kundens uttryckliga
samtycke från Kunden, behandlar Bolaget även personuppgifter för marknadsföringsändamål.

3.4. Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

3.4.1. Bolaget får inte ingå avtalsförhållande med någon person som vägrar att lämna personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt lag.
Om Kunden vägrar att lämna ut uppgifterna i fråga, får Företaget inte ingå någon avtalsrelation med honom eller är tvunget att avsluta den befintliga avtalsrelationen med honom.
3.4.2. Kunden är inte skyldig att ge Bolaget samtycke till behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om Kunden vägrar att ge detta samtycke, kommer underlåtenhet att ge samtycke inte att ha någon effekt på bildandet och varaktigheten av den avtalsenliga skyldigheten.

3.5. Arkiveringsperiod

3.5.1. Företaget arkiverar Kundens personuppgifter under en period som är nödvändig med hänsyn till det syfte för vilket de erhölls. Företaget är skyldigt att behålla Kundens dokumentation och fil under en period av fem (5) år från det att syftet med behandlingen av Kundens personuppgifter har upphört.

3.6. Kategorier av mottagare av personuppgifter

3.6.1. Personuppgifter behandlas i första hand direkt av Bolaget. I vissa fall kan Kundens personuppgifter tillhandahållas för ändamålet med ett avtal om tillhandahållande av konsult- och förmedlingstjänster relaterade till återvinning av ersättning för skada på Kundens hälsa till andra mottagare. En sådan mottagare kan då vara en advokatbyrå, en expert eller en översättare. Bolaget lämnar ut personuppgifter till andra mottagare endast i den utsträckning det är nödvändigt.

3.7. Överföring av personuppgifter till tredje land

3.7.1. Företaget förväntar sig inte någon primär överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen.
3.7.2. I händelse av exceptionell överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen använder företaget Europeiska kommissionens modellavtalsklausuler.

4. Kundernas rättigheter

4.1. Den primära innehavaren av personuppgifter är alltid Kunden och har som sådan de rättigheter till sina personuppgifter som anges nedan och som specificeras mer i detalj i den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter.

4.2. Rätt till tillgång till personuppgifter

4.2.1. Kunden har rätt att få bekräftelse från Företaget om huruvida det behandlar hans personuppgifter och rätt att få tillgång till dessa uppgifter och information om dem.

4.3. Rätt till rättelse eller tillägg

4.3.1. Kunden kan begära rättelse eller komplettering av sina personuppgifter. Företaget är skyldigt att tillmötesgå Kunden i motiverade fall.

4.4. Rätt till radering

4.4.1. Kunden har rätt att begära att Företaget raderar hans personuppgifter om något av de lagliga skälen för radering anges.

4.5. Rätt till begränsning av behandling

4.5.1. Vid osäkerhet om riktigheten eller lagligheten av behandlingen av personuppgifter kan Kunden begära att Företaget tillfälligt begränsar behandlingen av hans personuppgifter.

4.6. Rätt till dataportabilitet

4.6.1. Om de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda har Kunden rätt att begära ut sina personuppgifter från Företaget i ett maskinläsbart format och rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan administratör.

4.7. Rätt att göra invändningar

4.7.1. Kunden har rätt att, av skäl som hänför sig till hans specifika situation (och när det gäller direktmarknadsföring när som helst), invända mot behandlingen av hans personuppgifter av
personuppgifter av företaget. Om det inte finns allvarliga legitima skäl för behandling, kommer Företaget inte att ytterligare behandla Kundens personuppgifter i fråga. Företagets auktoriserade medarbetare, Zuzanna-Mathilda Kuboň Issa, e-post: info@kompenzo.com.

4.8. Rätten att lämna in ett klagomål

4.8.1. Varje kund har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen om han anser att behandlingen av hans personuppgifter bryter mot lagen om skydd av personuppgifter och/eller den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter. Tillsynsmyndigheten i Tjeckien är Byrån för skydd av personuppgifter, med huvudkontor i Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, www.uoou.cz.

5. Slutbestämmelser

5.1. Företaget har rätt att när som helst ensidigt ändra policyn för skydd av personuppgifter.
5.2. Denna Integritetspolicy träder i kraft den 1 september 2023.