Hoppa till innehåll

Kompenzo

Flag_of_Sweden_Flat_Round_Corner-64x64

Medicinsk felbehandling

Gjorde en vårdinrättning, läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal ett misstag när de gav dig vård och orsakade detta skada på dig eller dina närstående? Du har rätt till ekonomisk ersättning! 

Om så är fallet kommer vi att ordna med nödvändig expertbevisning och driva ditt skadeståndskrav mot vårdgivaren.
Du kan begära ersättning för personskador som orsakats av sjukvård om vårdgivarens agerande inte var förenligt med medicinsk vetenskap och branschspecifika regler, vilket innebär att vårdgivaren agerade i strid med lagen.

De allvarligaste missförhållandena inom hälso- och sjukvårdssektorn förekommer särskilt inom förlossningsvården, där konsekvenserna av olagliga handlingar vanligtvis är ödesdigra för barnet, modern och familjen.

Om du anser att du har lidit personskada på grund av en felaktig behandling av en läkare, kontakta oss så ordnar vi en expert inom det relevanta området. Ett expertutlåtande för att fastställa om förfarandet är lege artis eller inte är en nödvändig grund för vidare åtgärder och återbetalning av relaterad ersättning.

Kontakta oss

Vi bedömer ditt skadeståndskrav kostnadsfritt och återkommer till dig.

Fyll gärna i vårt icke-bindande formulär och beskriv ditt ärende kortfattat. Vi gör sedan en kostnadsfri bedömning av om du har rätt till ersättning för personskada, kommer överens om hur vi ska gå vidare och hanterar ärendet på ett heltäckande sätt för din räkning.