Hoppa till innehåll

Kompenzo

Flag_of_Sweden_Flat_Round_Corner-64x64

Vanliga Frågor

Vi ger svar på dina vanligaste frågor. Om du inte hittar svaret på din fråga här eller vill förtydliga något, tveka inte att kontakta oss när det passar dig.
 

Allmänna frågor

Vad erbjuder ni och vilka finansiella eller andra risker löper jag om jag samarbetar med er?

Det finns inga dolda risker med att samarbeta med oss. Den inledande konsultationen och analysen av ärendet är kostnadsfri. Vårt företag erbjuder kunderna en hög nivå av komfort och säkerhet vid efterföljande återkrav av ersättning. Som en del av vår kompletta service erbjuder vi kunderna hjälp av en specialiserad advokatbyrå, samarbetande experter och andra yrkesverksamma. Vårt samarbete med kunderna bygger på principen ”no win, no fee”, dvs. det överenskomna arvodet tas endast ut från den ersättning som vi lyckats återvinna. Om ersättningen inte återkrävs kommer vi dock inte att kräva någon betalning från dig.

Vad kan ni göra för att hjälpa mig att få ersättning? Varför skulle jag låta er representera mig? Jag kan själv ta de ifyllda blanketterna till försäkringsbolaget och försäkringsbolaget kommer att betala mig utan problem.

I dessa situationer är det viktigt att komma ihåg att försäkringsbolaget inte är din partner, utan en motpart. Det ligger således inte i försäkringsbolagets intresse att betala så mycket som möjligt, eftersom försäkringsbolaget alltid skyddar sina egna intressen först och främst. Enligt vår erfarenhet vet vi att försäkringsbolagen vanligtvis bara betalar i begränsad omfattning och därför försöker avsluta ärendet så snabbt som möjligt. Däremot informeras den skadelidande vanligtvis inte om andra skadeståndskrav som han eller hon har underlåtit att göra gällande eller endast delvis har gjort gällande. Det rör sig ofta om stora belopp, som ofta till och med överstiger den utbetalda grundersättningen. Med oss kan du vara säker på att du har fått högsta möjliga ersättning.

Den behandlande läkaren vill inte fylla i mitt formulär för smärta och lidande. Kan jag kontakta er?

Ja, vi erbjuder alla kunder en utvärdering av deras skadeståndskrav av noggrant utvalda samarbetande experter inom området. Vi vet av erfarenhet att även i fall där en läkare är villig att fylla i formulären fyller de ofta i dem felaktigt av misstag vilket kan leda till att du går miste om stora ersättningsbelopp. Så när du arbetar med oss kan du vara säker på att alla skadeståndskrav kommer att värderas korrekt och till rätt belopp.

Trafikolyckor

Så här fyller du i olycksrapporten

Du är inte skyldig att kalla polisen till olycksplatsen om det inte uppstod några skador på tredje parts egendom och ingen person skadades eller dödades i olyckan. Däremot är ni i dessa fall enligt lag skyldiga att upprätta en gemensam olycksfallsanmälan. Enligt lagen ska protokollet innehålla uppgifter om plats och tidpunkt för olyckan, de inblandade parterna och fordonen, olyckans orsak, förlopp och konsekvenser. Om dokumentet innehåller de ovannämnda uppgifterna kan du göra en egen registrering. Det är dock mycket bekvämare att använda ett standardiserat formulär som heter ”Anmälan om olycka”.

Hur en utredning av en trafikolycka går till?

Hur allvarliga skador en person som råkat ut för en bilolycka ådrar sig avgör vanligtvis om olyckan och den skyldiga personens agerande ska betraktas som en förseelse eller ett brott. Att fastställa vilken betydande trafikplikt som den vållande parten har brutit mot är också en relevant faktor. Vid utredning av en trafikolycka utses vanligtvis en trafikexpert för att fastställa orsaken till olyckan och en medicinsk expert för att fastställa omfattningen av de skador som är relaterade till olyckan. På grundval av de bevis som tagits upp beslutar polismyndigheten vanligtvis om förseelsen ska bedömas som ett brott och åtalar sedan den skyldige eller överlämnar olycksutredningen till en administrativ myndighet för beslut.

Har en medpassagerare också rätt till ersättning?

Om du som passagerare drabbas av personskador i en trafikolycka utan att själv bryta mot trafikreglerna (till exempel genom att inte använda säkerhetsbältet), har du under alla omständigheter rätt till ersättning från den vållande personens ansvarsförsäkring. Detta gäller även om föraren av det fordon där du satt i passagerarsätet var vållande. Det spelar ingen roll om föraren är din partner, en släkting, en person som på annat sätt står dig nära eller, tvärtom, en person som är praktiskt taget okänd för dig. Om du är passagerare i den vållande bilen är du också offer för en bilolycka. Eftersom förare enligt lag är skyldiga att betala sin obligatoriska försäkring kan du kräva ersättning direkt från förarens försäkringsbolag. Så om du drabbas av skador i en bilolycka som orsakats av din närståendes vårdslöshet, var inte rädd för att begära ersättning för personskada från dennes försäkringsbolag. Ersättning är därmed möjlig utan ytterligare bestraffning av den person som är vållande till olyckan.

Har jag rätt till ersättning om jag råkar ut för en olycka i kollektivtrafiken?

Om du har varit inblandad i en olycka med kollektivtrafik (buss, tåg osv.) och har lidit personskada till följd av denna olycka har du rätt till samma ersättning som vid en vanlig trafikolycka och i synnerhet ersättning för den smärta du har lidit och för kostnader i samband med din sjukvård (t.ex. kostnader för medicinering, rehabilitering samt kostnader för resor till en vårdinrättning som är förknippade med denna skada). Det omfattar även inkomstförlust eller försämring av det sociala livet (bestående följder). I första hand kan ovan nämnda ersättning krävas från ansvarsförsäkringsgivaren för det fordon som orsakade olyckan, i vilket fall ersättningen täcks av den så kallade obligatoriska ansvarsförsäkringen. Alternativt kan ersättning också krävas från försäkringsgivaren för det aktuella transportmedlet (t.ex. en buss) som var inblandat i olyckan men inte var vållande, enligt så kallat strikt ansvar.

Vad kan erhållas från den obligatoriska ansvarsförsäkringen?

Om du skadas i en bilolycka som inte var ditt fel kan du ha rätt till ersättning för skador på det fordon som orsakade olyckan, ersättning för skador på egendom (t.ex. skadade kläder, telefon) och, om du drabbas av personskada, ersättning för personskada. Vid personskada kan du begära ersättning för den smärta du hittills har lidit, kostnaderna för din sjukvård (läkarvård, resor till sjukvårdsinrättningar, kostnader för vård av en oförsäkrad person), inkomstförlust och, vid mer bestående skador, förlust av förmåner.

Arbetsolyckor

Vad innebär en olycka på arbetsplatsen?

Med ”arbetsrelaterad skada” avses varje skada på en anställds hälsa (inklusive dödsfall, om tillämpligt) som inträffar på grund av eller i samband med utförandet av arbetsuppgifter. En arbetsrelaterad olycka kan drabba vem som helst, även den som utför ett till synes helt säkert arbete. Till exempel kan en stukad fotled som orsakats av ett fall nedför en trappa på väg till marknadsavdelningen vara en arbetsplatsolycka.

Hur är det med olyckor på väg till och från jobbet? Hur är det med skador när du reser i arbetet?

Om skadan inträffade på väg till arbetsplatsen, eller efter att ha lämnat arbetsplatsen efter arbetstid, finns det inget samband med utförandet av arbetsuppgifter och därmed kommer en eventuell skada inte att behandlas som arbetsrelaterad. Om skadan däremot inträffar på väg till ett arbetsmöte eller direkt på väg till arbetet är det i samband med utförandet av arbetsuppgifterna, så det finns ett samband med utförandet av arbetet och dessa skador kan anses vara arbetsrelaterade.

Arbetsgivaren vill inte utfärda ett intyg om arbetsskadan eller inte vill fullgöra sina skyldigheter avseende arbetsskadan? Jag har inte brutit mot säkerheten på arbetsplatsen. Kan ni hjälpa mig?

Tyvärr är situationer som denna ganska vanliga vid arbetsplatsolyckor. I detta fall kommer vi att låta oss företrädas av en specialiserad advokatbyrå, inleda en dialog direkt med arbetsgivaren och be denne att upprätta en skadeanmälan. Vi tar sedan över alla förhandlingar med arbetsgivaren och försäkringsbolaget för att få skälig ersättning för din arbetsskada.

Medicinsk felbehandling

Vad betyder non lege artis?

En praxis som inte är lege artis förklaras eller definieras inte bokstavligen i någon lagstiftning. I allmänhet anses dock non lege artis vara en läkares agerande i strid med bestämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen och i strid med de yrkesnormer som fastställs i konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin, eller i strid med de allmänna bestämmelserna i läkarförbundet eller reglerna och stadgarna för yrkesorganisationer. Huruvida en handling är non lege artis, dvs. tjänstefel begånget av en läkare, måste bedömas i varje enskilt fall, med beaktande av alla aspekter av fallet. Mot bakgrund av ovanstående står det därför klart att expertutlåtanden kommer att spela en avgörande roll i denna typ av ärenden.

Jag misstänker medicinsk felbehandling; hur ska jag gå vidare? Har ni erfarenhet av sådana fall och kan ni hjälpa mig?

Vi är specialiserade på personskador till följd av medicinska felbehandlingar. I dessa fall samarbetar vi med ett expertvittne för att utifrån relevanta medicinska journaler verifiera om det förekommit någon medicinsk felbehandling och om din skada har ett direkt orsakssamband med felbehandlingen. Vi tillhandahåller en specialiserad advokatbyrå och gör en noggrann bedömning av dina smärtor, bestående men och andra skadeståndskrav. Vi börjar sedan förhandla om ersättning för din räkning, först utanför domstol och, i situationer där den andra parten inte är villig att fullgöra sina skyldigheter, genom domstol.

Vilken särskild rätt har jag att kräva ersättning för skador som orsakats av ett medicinskt förfarande?

Vid felbehandling i samband med ett medicinskt ingrepp eller tillhandahållande av medicinsk vård kan offren begära ersättning för:
– Smärta
– Kostnader i samband med medicinsk behandling
– Förlorade intäkter
– Försämring av det sociala livet

Kontakta oss

Vi bedömer ditt skadeståndskrav kostnadsfritt och återkommer till dig.

Fyll gärna i vårt icke-bindande formulär och beskriv ditt ärende kortfattat. Vi gör sedan en kostnadsfri bedömning av om du har rätt till ersättning för personskada, kommer överens om hur vi ska gå vidare och hanterar ärendet på ett heltäckande sätt för din räkning.